X

เตรียมรับมือผ่อนคลายฯ ให้ต่างด้าวเข้าทำงานในประเทศ

สระแก้ว – ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สระแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการผ่อนคลายโดยเฉพาะการผ่อนปรนให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประชุมคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 16/2563 ที่ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โดยการประชุมครั้งนี้ไปตามที่นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 และให้บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชาอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ได้แก่ สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสระแก้ว ไม่พบผู้ติดเชื้อเป็นเวลา 122 วัน มีการตรวจหาโควิด-19 เชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังและติดตามการระบาดโควิด-19 รอบ 2 ของเวียดนาม สรุปผลการติดตามมาตรการอนุญาตให้กัมพูชาเดินทางเข้ามาเพื่อขนส่งสินค้าตามความจำเป็น การดำเนินการของศูนย์เก็บตัว Local Quarantine ผู้ที่เดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 926 คน การจัดสรรหน้ากากอนามัยให้กับ 5 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 653,000 ชิ้น และวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป งดการจัดสรรหน้ากาก ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ฉบับที่ 13 อนุญาตให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยเข้ามาได้ทั้งครอบครัว อนุญาตการถ่ายทำละคร เครื่องเล่น สนามชนโค ชนไก่ กัดปลาและอื่น ๆ (ให้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด) อุปทูต ทูต ให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข โดยต้องกักตัว 14 วัน ตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง มีกรมธรรม์ ตรวจสุขภาพ มีใบรับอรองจากประเทศต้นทาง เป็นต้น

สำหรับเรื่องพิจารณาในที่ประชุม ประกอบด้วย การวางมาตรการรองรับการจัดคอนเสิร์ต แนวทางยื่นขออนุมัติและประเมินเพื่อจัดตั้งพื้นที่กักกันทางเลือกระดับจังหวัด (Alternative Local Quarantine ) หลักเกณฑ์และการอนุญาตกรณีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยขอเข้ามารับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในประเทศไทย ผ่านพรมแดนทางบกและบันทึกการประชุมร่วมการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดนระหว่างประเทศ จังหวัดสระแก้วกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย กรณีเป็นคนไทยป่วยฉุกเฉินข้ามแดนและผ่านระบบการส่งต่อรักษาตัวโรงพยาบาลในจังหวัดสระแก้ว ให้ทางโรงพยาบาลดังกล่าวรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นหนังสือ หลังจากจำหน่ายจากโรงพยาบาลเพื่อพิจารณา Quarantine ในสถานที่ของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขจนครบ 14 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมรับการเดินทางเข้ามาราชอาณาจักรของชาติ 4 กลุ่ม ตามมติ ศบค. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว จัดงานเทศกาลผีเสื้อปางสีดา โดยจัดแถลงข่าววันที่ 15 สิงหาคม 2563 และจัดงานวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ขออนุญาตจัดประชุมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่กรณีพิเศษ (COVID-19) ระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2563 มีผู้ร่วมประชุม 120 คน

 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมาตรการผ่อนคลายทุกกรณี ต้องอยู่ในมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเข้ารับการกักกันตัวตามสถานที่จัดให้ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้โรคโควิด-19 กลับมาระบาดในพื้นที่อีกเป็นอันขาด โดยขอความร่วมมือประชาชน การ์ดอย่าตก ใช้ชีวิตวิถีใหม่ ออกจากบ้านใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างในที่ชุมชน ใช้แอปไทยชนะทุกครั้ง

——————————

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"