X

อบจ.สระแก้วแถลงโต้ถูกโจมตีไม่โปร่งใส ระบุ 11 ร.ร.ไม่มีคอมฯ ใช้เพราะผู้ว่าฯ ไม่เซ็นอนุมัติ

สระแก้ว – องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วแถลงโต้ถูกโจมตีทางโซเชียลบริหารงานไม่โปร่งใส ระบุ 11 โรงเรียนสังกัด อบจ.ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ปี 63 เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เซ็นอนุมัติยกเว้นระเบียบ ใช้เวลาพิจารณาเกือบ 1 ปี ส่วนการใช้งบจัดงานวันเด็กปี 63 จำนวนมากและอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบสามารถตรวจสอบได้ เหลือเงินคืนกว่า 2.9 ล้านบาท ขอความเป็นธรรมให้องค์กร

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และนายพายัพ ไตรยวงค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ร่วมกันเปิดแถลงข่าวกรณีที่มีสื่อโซเชียลมีเดียในพื้นที่ จ.สระแก้วและกลุ่ม สจ.สระแก้ว กล่าวหาว่าบริหารงานไม่โปร่งใสและส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชั่น ทำให้นายทรงยศ เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว และตนเอง รวมถึงข้าราชการใน อบจ.ได้รับความเสียหาย จึงต้องการที่จะสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงไปยังสื่อมวลชนและประชาชนในกรณีต่าง ๆ อาทิ การใช้งบจัดงานวันเด็กจำนวนมาก ,การใช้งบจัดซื้อเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 , การตั้งกรรมการสอบครูสังกัด อบจ. 25 คน , ปัญหาที่โรงเรียนสังกัด อบจ.ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้งาน ,ทรายฟอสเฟสและน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย เป็นต้น

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ตามที่สื่อโซเชียลได้โพสต์ข้อมูลไม่เป็นความจริง ทำให้ประชาชนชาวสระแก้วและประชาชนทั่วไป เกิดความเข้าใจผิด ทำให้เสียภาพลักษณ์ขององค์กร โดย อบจ.ได้ตั้งงบหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 2,500,000 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 11 โรงเรียน และเยาวชนโดยรอบ ๆ จำนวน 7,000 คน ซึ่งจัดงานเป็นประจำทุกปี ปี 63 ได้พิจารณาเห็นว่างบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 26 จำนวน 3 ครั้ง จำนวนเงิน 6,000,000 บาท รวม 8,500,000 บาท ซึ่งได้คาดการว่า จะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งจังหวัดจำนวน 20,000 คน

ทั้งนี้ ได้ประมาณการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 โดยได้ดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าตามจำนวนผู้เข้าร่วมงาน จึงมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายไปเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นเพียง 5,516,203.76 บาท จากการจัดการงานที่ดีของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จึงทำให้ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าประมาณถึงจำนวนเงิน 2,983,796.24 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มเหตุที่ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุนั้น ขอเรียนว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ดำเนินการภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ โดยยึดผลสำเร็จของงานเป็นหลัก มิได้มีการกระทำดังที่สื่อโซเชียลได้โพสต์ข้อมูลแต่อย่างใด

สำหรับกรณีการจัดหาคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอนให้กับ 11 โรงเรียนในสังกัด อบจ.สระแก้ว ที่เกิดปัญหาโรงเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้งานนั้น นายนรินทร์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 6,400,000 บาท ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543 ข้อ 38 วรรค 2 การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ สามารถกระทำได้เฉพาะโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างเท่านั้น ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว จากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ทำหนังสือที่ สก 51008/1161 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือที่ สก 51008/1790 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“จังหวัดสระแก้วได้ตอบกลับเรื่องดังกล่าว ตามหนังสือที่ สก 0023.5/1861 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 38 แต่เนื่องจากระยะเวลาได้ล่วงเลยและผ่านกระบวนการเรื่องงบประมาณมาแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จึงพิจารณาเตรียมดำเนินการโอนงบประมาณค่าเช่าคอมพิวเตอร์ที่ตั้งไว้ เพื่อไปใช้ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในสังกัด ขั้นตอนอยู่ระหว่างเตรียมเสนอญัตติเข้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทำให้เด็กนักเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้งาน ” นายนรินทร์กล่าว

สำหรับกรณีของการสั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงครู อบจ. 25 คนนั้น อบจ.เป็นเพียงผู้อนุมัติงบเท่านั้น ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับ เป็นการดำเนินการโดยโรงเรียนทั้งสิ้น ปัญหาเนื่องจากทั้ง 11 โรงเรียนไม่ได้จัดซื้อสเปคเดียวกัน ทำให้ ร.ร.ระดับประถมสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ แต่โรงเรียนระดับมัธยม เชื่อมโยงข้อมูลไม่ได้ แต่มีการตรวจรับกันไปเอง จึงต้องมีการตั้งกรรมการสอบฯ ครูโรงเรียนที่เกี่ยงข้องดังกล่าว ส่วนปัญหาการจัดซื้อเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ก็ดำเนินการไปตามความเร่งด่วน ตามระเบียบเช่นกัน ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างในทุกกิจกรรมอยู่ภายใต้กฎหมายทุกประการ และสามารถตรวจสอบได้ที่ อบจ. ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ หรือสามารถตรวจสอบได้ที่องค์กรตรวจสอบต่าง ๆ เช่น ปปท. สตง. ปปช. ได้อีกทางหนึ่ง

ทางด้าน นายพายัพ ไตรยวงค์ ในฐานะเลขานุการ นายก อบจ.สระแก้ว กล่าวด้วยว่า ในฐานะเป็นนักกฎหมายขอชี้แจงว่ากรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดถูกกล่าวหาให้ร้ายต่าง ๆ นา ๆ นั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่าง นายกฯได้ชี้แจงและตอบในสภาแล้ว นอกจากนั้น ยังถูกนำไปโพสต์ในโซเชียลกล่าวหาว่าไม่ไปประชุมสภา ไม่มาตอบกระทู้ในสภาให้สมาชิกทราบนั้น ขอเรียนว่า นายก อบจ.ตามกฎหมายเป็นฝ่ายบริหาร สภาเป็นของสมาชิกทุกคน ประธานสภาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด สภามีหน้าที่ถ่วงดุลสอบถามตั้งกระทู้สอบถามการบริหารของฝ่ายบริหาร ส่วนนายก อบจ.เป็นฝ่ายบริหารและมีภารกิจต้องออกพื้นที่ไปพบข้าราชการ เยี่ยมเยือนดูแลทุกข์สุขประชาชน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด ตามกฎหมายนายกฯ มีทีมงานที่แต่งตั้งขึ้นมาช่วยงานบริหาร เช่น รองนายก เลขา ฯ คอยตอบคำถามกระทู้ในสภาได้ตามกฎหมาย ซึ่งก็ต้องแจ้งรายงานนายก อบจ.โดยตรงอยู่แล้ว ทุกข้อกล่าวหานายก อบจ.สระแก้วนั้น ตัวนายกฯเองพร้อมให้แจ้งความดำเนินคดีเอาผิด ถ้ามีการกระทำตามข้อกล่าวหาหรือยินดีให้ไปร้องเรียนต่อองค์กรตรวจสอบการทุจริตที่มีอยู่ได้เลยทันที แต่ไม่ใช้มาใช้โลกโซเชียลกล่าวหาและใส่ร้าย โดยที่อีกฝ่ายไม่ได้โต้ตอบอย่างเป็นทางการ เหมือนที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแถลงข่าวดังกล่าว นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ไม่ได้เดินทางมาร่วมแถลงข่าวด้วย มีสื่อมวลชนสาขาต่าง ๆ มาร่วมทำข่าวเกือบทุกสื่อเนื่องจากมีการประสานงานกันไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ การแจกจ่ายเอกสารการแถลงข่าวและคำชี้แจงต่าง ๆ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน อบจ.จัดเตรียมให้สื่อที่เดินทางไปร่วมแถลงข่าวไม่ครบถ้วน

———————————

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"