X

ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชปณิธาน ร.12 รอ. จ.สระแก้ว

สระแก้ว – กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ขับเคลื่อนเตรียมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชปณิธาน ร.12 รอ. จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมกองบัญชาการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ เป็นประธานการประชุม เตรียมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชปณิธาน ร.12 รอ. มีผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรชายแดนสระแก้ว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ผู้แทนภาคเอกชนและนายทหารที่รับผิดชอบกิจกรรมเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ความก้าวหน้าของศูนย์เรียนรู้ฯ การจัดทำหลักสูตรเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงครบวงจร และต่อยอดขยายผลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสระแก้วต่อไป

ทั้งนี้ พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผบ.ร.12 รอ. ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชปณิธาน ร.12 รอ. เพื่อสนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นตันแบบในการดำเนินการโครงการฯ เป็นแหล่งองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติการ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับกำลังพล และครอบครัว รวมถึงเพื่อเผยแพร่แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชน หน่วยงานราชการต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ พัฒนาองค์ความรู้พัฒนาเป็นอาชีพเสริม ซึ่งศูนย์กรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพรราชปณิธาน ร.12 รอ. เป็นพื้นพี่ฝึกผู้ที่เข้ามาศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออกแบบโดยการบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหา เป็นห้องเรียนธรรมชาติ และห้องฝึกฝน

นอกจากนั้น ยังเน้นให้มีทั้งวินัยและความรู้ การดำเนินการโดยมุ่งประสานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประชาชน เอกชน และหน่วยงานราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ความสามัคคี และสามารถขยายผลการดำเนินงานไปในพื้นที่ต่างๆ ที่มีปัญหา และเก็บข้อมูลการนำลงสู่การปฏิบัติโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนา “คน” ไปพร้อมการพัฒนา “พื้นที่” รวบรวมปัญหาหลักด้านภูมิสังคม ที่พบในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย นำมาออกแบบพื้นที่ และรวบรวมองค์ความรู้ศาสตร์พระราชที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา นอกจากนั้น ยังเป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาเชิงระบบนิเวศ เกี่ยวกับป่า 3 อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง โดยรวบรวมองค์ความรู้ คนอยู่ร่วมกับป่า แบบประโยชน์พึ่งพาซึ่งกันและกัน ตามคำสอนของศาสตร์พระราชา พื้นที่ฝึกปฏิบัติองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่วิถีชาวนา และชาวเมืองเป็นพื้นที่สำหรับฝึกอาชีพระยะสั้นของกำลังพล ครอบครัว และประชาชน

พ.อ.เสกสรรค์ กล่าวอีกว่า สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.63 เป็นต้นมา ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และใช้พื้นที่ในการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชปณิธาน ร.12 รอ. จำนวน 40 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ ดังนี้ จำนวน 6 ไร่ เป็นแปลงนาสาธิต, พื้นที่ปลูกป่า จำนวน 5 ไร่ ,บ่อเลี้ยงปลา จำนวน 4 ไร่ พื้นที่อาคารและพื้นที่อื่นๆ จำนวน 25 ไร่ ปัจจุบันดำเนินการจัดสร้างโรงเรือน แปลงเกษตร และปรับปรุงพื้นที่ไปแล้วประมาณ 80 % มีการปลูกต้นไม้ จำนวน 3,000 ต้น ได้แก่ มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม กล้วยไข่ ต้นแค มะรุม เงาะ ทุเรียน ,ส่วนแปลงพืชผักสวนครัวพื้นที่จำนวน 3 ไร่ ,แปลงปลูกดอกดาวเรืองพื้นที่ จำนวน 3 ไร่, แปลงนาข้าว จำนวน 6 แปลง

อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาจัดการอบรมเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชปณิธาน ร.12 รอ. กำหนดจัดการอบรมในห้วงเดือนมิถุนายน 2563 โดยเตรียมการในเรื่องการออกแบบการเรียนการสอน และอบรมตามโปรแกรมโครงการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดกอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปเป็นวิทยากรขยายผลให้กับกำลังพลและครอบครัว รวมถึงเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน หน่วยงานราชการต่าง ๆ ต่อไป โดยมีหัวข้อการอบรมเพื่อพิจารณาดังนี้ การวิเคราะห์และการปรับปรุงดิน ,การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ,การผลิตผักอินทรีย์ ,การผลิตข้าวอินทรีย์ ,การตลาดนำการผลิต ,เศรษฐกิจพอเพียง โดยหลังจากประชุมพิจารณาจัดทำหลักสูตรและความคิดเห็นแล้ว ได้พาคณะผู้เข้าร่วมประชุมทุกหน่วยลงพื้นที่ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและเตรียมพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกอบรมเกษตรกร ประชาชนและผู้สนใจอีกด้วย

———————————

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"