สระแก้วประสบปัญหาภัยแล้ง อ.ตาพระยาและอรัญประเทศ

สระแก้ว – ลงพื้นที่ติดตามโครงการช่วยเหลือภัยแล้งและอุทกภัยพื้นที่อำเภอตาพระยา และอรัญประเทศ จ.สระแก้ว

นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินประสิทธิภาพการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ลงพื้นที่อำเภอตาพระยาและอำเภออรัญประเทศ เพื่อติดตามประเมินประสิทธิภาพการดำเนินโครงการในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่เกิดปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ครั้งนี้ ทั้งหมดจำนวน 6 โครงการ ในพื้นที่ อำเภอตาพระยา 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการขุดลอกคลองหางม้า บ้านตะโกหมู่ที่ 3 ตำบลตาพระยา โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะลุงเจริญ บ้านเนินสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลตาพระยา และโครงการขุดลอกคลองขยาย บ้านโคคลานหมู่ที่ 1 ตำบลโคคลาน ส่วนพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการขุดลอกคลองจาก อ่างน้องคะนิง ถึงทางแยก วัดโนนโกหมู่ 3 ตำบลหนองสังข์ โครงการขุดลอกคลองสะพานสิบบาท เพื่อเกษตรกรและปศุสัตว์ใน บ้านไทยสามารถหมู่ 3 ตำบลบ้านด่าน และโครงการขุดลอกคลองน้ำประปาหมู่ที่ 3 บ้านหนองบ้านไทยสามารถกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภออรัญประเทศ ตำบลบ้านด่าน

นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินมาตลอด ผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก มีการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานและช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลจังหวัดสระแก้วจะลงมาติดตามเป็นระยะและฝากให้เจ้าของพื้นที่ช่วยกันรักษาและดูแล เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดต่อไป

อย่างไรก็ตาม จังหวัดสระแก้ว ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2562 งบกลางกรณีฉุกเฉินเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย จำนวน 441 โครงการ งบประมาณ 178 ล้านบาท มีการดำเนินการโครงการแล้วเสร็จแล้ว จำนวน 419 โครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการ 169 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 ) เป็นร้อยละ 94.25% อยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน 22 โครงการ งบประมาณ 9,176,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 4.25%

——————————

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น