X

“เยี่ยมยาม ถามไถ่ ไทยนิยม ยั่งยืน”กินข้าวกับชาวบ้าน อ.เขาฉกรรจ์ สระแก้ว

สระแก้ว – ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วจัดโครงการลงพื้นที่ “เยี่ยมยาม ถามไถ่ ไทยนิยม ยั่งยืน” กินข้าวกับชาวบ้านหนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โดยชุมชนเสนอความต้องการโครงการนวดเพื่อสุขภาพ 4 ขุนเขา จักสานเซรามิก และเลี้ยงไก่พื้นเมือง ส่งเข้าพิจารณา

ภายหลังโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการพัฒนาประเทศแบบเชื่อมโยงจากระดับชาติสู่ระดับพื้นที่อย่างมีแบบแผน เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่ และเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบ 10 เรื่อง อาทิ สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง, คนไทยไม่ทิ้งกัน, ชุมชนอยู่ดีมีสุข, วิถีไทยวิถีพอเพียง, รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย, รู้กลไกการบริหารราชการ, รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม, รู้เท่าทันเทคโนโลยี, ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และงานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน ที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน ตั้งแต่เดือน ก.พ.61 ที่ผ่านมา ล่าสุด พื้นที่ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว มีการนำเสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาตามความต้องการของชุมชนแล้ว

และเมื่อค่ำวันที่ 10 ก.ค.61 ที่ศาลาการเปรียญวัดหนองหว้า หมู่ที่ 5 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายภูสิต สมจิตต์ ,นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัด พ.อ.เทพพิทักษ์ นิมิต รองเสนาธิการ 1 กองกำลังบูรพา พ.อ.สุขญาณ ศรีตระกูล เสนาธิการ มทบ.19 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตามโครงการ”เยี่ยมยาม ถามไถ่ ไทยนิยม ยั่งยืน” พร้อมกินข้าวยามเย็นกับชาวบ้านหนองหว้าและผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ เพื่อสอบถามความต้องการของประชาชนกว่า 300 คน

นายสุพจน์ เมฆประดับ นายอำเภอเขาฉกรรจ์ กล่าวว่า โครงที่ผ่านความเห็นชอบและนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของพื้นที่ อ.เขาฉกรรจ์ เช่น โครงการทำจักสานเซรามิก มีผู้เสนอของบเข้ามาเพื่อจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสอนการจักสาน การยอมสีตอกและทุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นกองกลาง รวมทั้งสิ้น 71,000 บาท , โครงการนวดเพื่อสุขภาพ 4 ขุนเขา ซึ่งพิจารณาให้ใช้ห้องประชุมอำเภอหลังเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน มาปรับปรุงเป็นร้านนวดเพื่อสุภาพ จำนวน 8 เตียง มีนวดฝ่าเท้า 3 เตียง มีสมาชิกร่วมโครงการทั้ง 4 ตำบล รวม 34 ราย ของบประมาณไป 450,000 บาท ในการจัดทำสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด และโครงการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน ม.5 ต.เขาสามสิบ ที่ของบประมาณจัดซื้อพันธ์ไก่ จำนวน 50,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งให้ทางจังหวัดพิจาณาอนุมัติต่อไป

ขณะที่ นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ต้องการลงมาพบปะชาวบ้านเพื่อสอบถามความเห็นกันแบบบ้าน ๆ วัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ได้มีโอกาสพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และนำข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ส่วนราชการได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เป็นข้อมูลในการปฏิบัติราชการและสามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนด้วย

“ตามที่นายอำเภอและตัวแทนประชาชน ได้สรุปปัญหาความต้องการของประชาชนทุกเรื่อง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณของจังหวัด กลุ่มจังหวัดนั้น หากเป็นความต้องการที่แท้จริงและเกิดประโยชน์สุขต่อพี่้น้องประชาชนหนองหว้าแล้ว จังหวัดยินดีให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณดังกล่าว โดยขอให้ทางอำเภอจัดทำรายละเอียดโครงการส่งให้กับที่ทำการปกครองจังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไป” ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าว

ทางด้าน นายชัยญา ยุบัว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านหนองคุ้ม ต.เขาสามสิบ กล่าวถึง โครงการนวดเพื่อสุขภาพ 4 ขุนเขา ว่า เป็นโครงการที่ประชาชนทั้ง 4 ตำบลใน อ.เขาฉกรรจ์ เห็นชอบร่วมกัน เพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มสำหรับทำโครงการที่บริเวณอำเภอเขาฉกรรจ์ เป็นศูนย์กลางของกลุ่มเริ่มจากสมาชิกทุกตำบลรวม 34 คน จากเดิมที่ตั้งกลุ่มนวดเพื่อสุขภาพกันมาตั้งแต่ปี 2553 จากมีสมาชิกอยู่ 20 คน เชื่อว่า โครงการนี้จะผ่านการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาภายหลังการรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชนทุกเวที พบว่า ประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนที่มาจากการทำประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ แบ่งเป็น 6 ด้าน คือ ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 52.34 ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละ 16.64 ด้านการเกษตร ร้อยละ 11.12 ด้านความมั่นคง ร้อยละ 8.27 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 6.67 และ ด้านสาธารณสุข ร้อยละ 4.96 ซึ่งในส่วนของจังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมทั้ง 4 เวที รวมจำนวน 235,339 คน พื้นที่ดำเนินการ 9 อำเภอ 58 ตำบล 731 หมู่บ้าน และพื้นที่ชุมชนเมืองจำนวน 2 แห่ง 39 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 770 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน รวม 60 ทีม ในปัจจุบัน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"