X

สั่งเพิกถอนทะเบียน “ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียสูตรผสม”

สาธารณสุขออกประกาศคำสั่ง เพิกถอนทะเบียนตำรายาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย สูตรผสม เผยเป็นยามีข้อบ่งใช้ซ้ำซ้อนอาจทำให้เกิดภาวะเชื้อดื้อยา

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2563  ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 631/ 2563  เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา

ด้วยปรากฏข้อมูลว่าทะเบียนตำรับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียสูตรผสมชนิดรับประทำนที่มี ส่วนประกอบของยาอะมอกซิซิลลิน (Amoxicillin) ผสมไดคลอกซาซิลลิน (Dicloxacillin) เป็นยาที่มีข้อบ่งใช้ซ้ำซ้อนกัน และการใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มเพนิซิลลิน (Penicillins) ที่ผสมตัวยาสำคัญมากกว่าหนึ่งชนิด ทำให้ไม่สามารถปรับขนาดยาให้เป็นไปตามขนาดการรักษาได้ อีกทั้งอาจส่งเสริมให้เกิดภาวะเชื้อดื้อยา และทำให้ผู้บริโภคได้รับยาเกินความจำเป็น อาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยา

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการยา ในการประชุมครั้งที่ 395-2/2563 เมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 จึงมีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียสูตรผสมชนิดรับประทานที่มีส่วนประกอบของยาอะมอกซิซิลลิน (Amoxicillin) ผสมไดคลอกซาซิลลิน (Dicloxacillin) จำนวน
3 ทะเบียนตำรับ ดังนี้


อนึ่ง หากผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ อาจใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ โดยให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือไปยื่นต่อศาลปกครองโดยตรงหรือส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อ่านราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/168/T_0034.PDF

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน