เกษตรจังหวัดจัดงานวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

มุกดาหาร – เกษตรจังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์วิธีการผลิตข้าวให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 62 ที่บ้านท่าไค้-นาแล ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานจัดงานวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร โดยมี นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร นาย วันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับพร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกร นักเรียน และประชนทั่วไปร่วมงานกว่า 200 คน

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าว่า การจัดงานวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์วิธีการผลิตข้าวให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ จากกระบวนการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงในแปลงนาข้าวร่วมกัน ระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวในฤดูกาลผลิตปีนี้โดยเน้นการวิเคราะห์ระบบนิเวศในนาข้าว และการควบคุมศัตรูพืชอย่างถูกต้อง ลดการใช้สารเคมี เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ และปลอดภัย เมื่อเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตที่มีประสิทธิภาพแล้ว จึงจัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้การผลิตมีคุณภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ภายในงานวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร จะเป็นการสาธิต / จำลองการดำเนินงานของโรงเรียนเกษตรกรที่ผ่าน และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร โดยมีการจัดเป็นฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ที่ 1 การจัดทำปฎิทินการปลูกข้าว ฐานเรียนรู้ที่ 2 การปรับปรุงบำรุงดินและการเตรียมเมล็ดพันธุ์ ฐานเรียนรู้ที่ 3 ระบบนิเวศในนาข้าว ฐานเรียนรู้ที่ 4 การจัดการศัตรูข้าวและการผลิตชีวภํณฑ์ ฐานเรียนรู้ที่ 5 การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และฐานเรียนรู้ที่ 6 การแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลผลิต

โดยงานวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทศบาลตำบลนาสีนวน บริษัท เจริญชัย แทร็กเตอร์ จังหวัดมุกดาหาร จำกัด ..

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมุกดาหาร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น