X

เกษตรนาแปลงใหญ่โชว์สินค้าเด่น เพิ่มช่องทางการตลาดไร้พรมแดน

()

นครพนม – วันที่ 18 กันยายน 2562 บริเวณลานพนมนาคา ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม และสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 12 อำเภอ ร่วมจัดงาน “วันรณรงค์บริโภคสินค้าเกษตรแปลงใหญ่” ภายใต้โครงการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิต และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร สามารถพัฒนาสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ไปสู่ความยั่งยืนและมั่นคง โดยได้รับเกียรติจาก นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ดังกล่าว ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคภาคทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีเกษตรกร ผู้นำท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมงานกว่า 200 ราย

นายรังสรรค์ฯ รอง ผวจ.นครพนม กล่าวว่า การทำเกษตรในปัจจุบัน นอกจากเกษตรกรผู้ผลิตต้องมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการผลิตและการตลาด ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรจะต้องเรียนรู้และเข้าใจเป็นอย่างมาก สำหรับการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรยังเป็นปัญหาที่สำคัญของเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหลักการตลาดมากพอ ดังนั้น การตลาดยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรจะต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และประสบการณ์ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง สามารถบริหารจัดการด้านการตลาดให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งนับว่าจำเป็นอย่างมาก ในการพัฒนากับการก้าวเข้าสู่โลกแห่งการค้าที่ไร้พรมแดน

นายอเนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า การจัดแสดงสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่น เช่น GMP ให้แก่ผู้บริโภค โดยกลุ่มเกษตรกรมาเป็นผู้จำหน่ายเอง เพื่อกระจายผลผลิต สินค้าเกษตรแปลงใหญ่เป็นที่รู้จักทั้งภายในชุมชน ประเทศ และต่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนดให้ มีการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร และเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน โดยยึดหลักการลดต้นทุนการผลิต แต่เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ เข้าใจในการบริหารจัดการ และการวางแผนการผลิต เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กว้างไกล

สำหรับสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ เกิดขึ้นโดยกรมการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนมด้านต่างๆ ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเน้นให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยยึดหลักการตลาดนำการผลิต เพื่อนำไปสู่การจัดการสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของพื้นที่และร่วมในการจัดการผลผลิต ซึ่งสมาชิกกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่จะร่วมกันกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการผลิต รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอื่นๆ จนถึงการเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ

นอกจากการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรแปลงใหญ่แล้ว ภายในงานยังมีสินค้าเกษตรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ทั้ง 12 อำเภอ ที่มีสินค้าเกษตรโดดเด่นนำมาวางจำหน่ายในราคาถูก และมีคุณภาพกับผู้บริโภค รวมทั้งยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) สินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.ธาตุพนม กับนายปราโมทย์ แสงสว่าง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง บ้านหนองสะโน หมู่ 6 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ ในรูปแบบนาแปลงใหญ่แบบครบวงจร โดยมีโรงสีข้าวเกษตรอินทรีย์พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมแพ็คส่งลูกค้าทั่วประเทศ โดยมีนายแพทย์ ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งโรงพยาบาลนครพนมเป็นผู้บุกเบิก นำข้าวอินทรีย์ผลผลิตจากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่บ้านหนองสะโน มาหุงให้ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ป่วย รับประทาน และ รพ.นครพนม เตรียมจะลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) สั่งผักปลอดสารพิษจากเกษตรกรในจังหวัดนครพนมมาเพิ่ม เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งผู้บริหารและผู้ป่วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน