ขนส่งนครพนม แจ้งยกเลิกใบรับรองแพทย์ ใช้แบบใหม่รัดกุมกว่าเดิม

นครพนม – วันที่ 23 ก.พ.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 10.00 น. นายณัชภณ ยลวงศ์ ขนส่งจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางรักคณา ธีระชัย หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ แจ้งประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนที่เตรียมตัวไปขอใบอนุญาตขับรถ ว่ากฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่อใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548 โดยกำหนดให้การขอรับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถและไม่เป็นบุคคลวิกลจริต,จิตฟั่นเฟือน,หรือไม่มีโรคติดต่อที่น่ารังเกียจตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมา หรือยาเสพติดให้โทษ ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ จนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเหมาะสม เป็นหลักฐานประกอบการขอดำเนินการ

เนื่องจากปัจจุบันแพทย์สภา ได้กำหนดแบบมาตรฐานของใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกให้กับผู้รับบริการตรวจสุขภาพร่างกายแล้ว แต่ปรากฏว่ายังมีสถานพยาบาลหลายแห่ง ออกใบรับรองแพทย์ไม่เป็นไปตามแบบที่แพทย์สภากำหนด ทำให้ประสิทธิภาพในการตรวจสอบคัดกรองลักษณะต้องห้ามของแพทย์ผู้วินิจฉัยลดลง หรือเป็นช่องทางออกใบรับรองแพทย์ โดยไม่มีการตรวจวินิจฉัยจริง ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ภายหลังจากได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้ว ปรากฏว่าผู้ขับรถเป็นโรคต้องห้ามในการขับรถ ทำให้ยากแก่การตรวจสอบย้อนหลังว่า เป็นความบกพร่องของแพทย์ผู้ตรวจวินิจฉัย หรือเป็นเพราะผู้รับบริการตรวจสุขภาพแจ้งข้อมูลสำคัญต่อแพทย์ผู้วินิจฉัยไม่ครบถ้วน

ดังนั้นเพื่อให้การตรวจสอบลักษณะต้องห้าม ในการขอรับใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมการขนส่งทางบกจึงกำหนดให้ ใช้ใบรับรองแพทย์ ตามแบบที่แพทย์สภากำหนดเป็นหลักฐานประกอบการขอดำเนินการ เกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ประชาชนที่ยื่นขอรับใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบมาตรฐานที่แพทย์สภากำหนด  และหากผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือใบอนุญาตผู้ประจำรถ ใช้ใบรับรองแพทย์ไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐานดังกล่าว ให้ผู้ยื่นคำขอไปดำเนินการขอใบรับรองแพทย์ใหม่ ให้ถูกต้องก่อนก่อนดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น