X

‘นครพนม’ เดินหน้าเชิงรุก รณรง์ Kick off Dengue heroes towards zero death “รวมพลังกำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายด้วยไข้เลือดออก”

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมบูรณาการจัด โครงการรณรงค์ Kick off Dengue heroes towards zero death “รวมพลังกำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายด้วยไข้เลือดออก” โดยนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีนายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนปลาปากวิทยา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัด พบว่ามีการระบาดโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง จึงต้องให้ความสำคัญกับการลดป่วย ลดการตายด้วยโรคไข้เลือดออก ซึ่งการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต้องสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนทุกคน โดยเน้นย้ำให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย จัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ภายใต้แนวคิด Dengue Heroes Towards Zero Death “รวมพลังกำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายให้เป็นศูนย์”

“จังหวัดนครพนม โดยหน่วยงานสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ได้เห็นความสำคัญในด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ Kick off Dengue heroes towards zero death “รวมพลังกำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายด้วยไข้เลือดออก” ครั้งนี้ นอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และเพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกแล้ว ยังเป็นการสร้างกระแสในการป้องกั้นควบคุมโรคไข้เลือดออก และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกาใช้นวัตกรรมในท้องถิ่นป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอีกด้วย”

นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประทศไทย ปี 2567 ณ มิถุนายน 2567 พบผู้ป่วยสะสม 36,898 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 55.80 ต่อแสนประชากร เสียชีวิตสะสม 39 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.11 ระดับเขตสุขภาพที่ 8 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 1,313 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 23.80 ต่อแสนประชากร ยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต และจังหวัดนครพนม ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567 พบผู้ป่วยสะสม 125 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 17.50 ต่อแสนประชากร โดยยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต และผู้ป่วยพบมากที่สุดในกลุ่มวัยเรียน อายุ 5-14 ปี

“ในปี 2567 กรมควบคุมโรคได้กำหนดแนวคิดในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ว่า Dengue heroes towards zero death “รวมพลังกำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายด้วยไข้เลือดออก” เพื่อเน้นย้ำว่าประชาชนทุกคนสามารถลดการป่วยตายด้วยโคไข้เลือดออกได้ เพียงแค่ร่วมกันกำจัดยุงลายตามบริบทของตนเอง ไม่ใช่เพียงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. เท่านั้น”

อนึ่ง การจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ Kick off Dengue heroes towards zero death “รวมพลังกำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายด้วยไข้เลือดออก” ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากโรงพยาบาลปลาปาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ส่วนราชการในพื้นที่ทุกแห่ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอปลาปาก

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน