X

พัฒนาชุมชน จ.นครพนม จัดมหกรรม โคก หนอง นา และอาหารปลอดภัยนครพนม

วันที่ 20 ก.ย.66 ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์ สาขานครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผวจ.นครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย ภายใต้ชื่อ “มหกรรมโคก หนอง นา และอาหารปลอดภัย นครพนม” ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2566 โดยมีนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจหลักในการส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ โดยดำเนินงานในกลุ่มงาน ได้แก่ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในรูปแบบประชารัฐภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) เพื่อให้ได้รับการพัฒนาและสร้างประสิทธิภาพตลอดต้นทาง กลางทาง ปลายทางผ่านกระบวนการขับเคลื่อน 5 ฟันเฟือง เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงปัจจัยการผลิตการสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้ และการบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดยได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดนครพนมดำเนินการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรปลอดภัยระดับจังหวัด รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยจังหวัดนครพนมโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายเกษตรปลอดภัย โดยได้จัดตั้งในชื่อ “เครือข่าย โคก หนอง นา สู่การผลิตเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครพนม” ซึ่งได้มีการสร้างนักการตลาด โคก หนอง นา สู่เกษตรอินทรีย์วิถีนครพนมและจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางลาด ภายใต้ชื่อ “มหกรรมโคก หนอง นา และอาหารปลอดภัย นครพนม” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู่ช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดของผู้ผลิต ผู้ประกอบการและเครือข่ายธุรกิจชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมและสร้างเศรษฐกิจ ชุมชนให้มั่นคง เพิ่มรายได้ให้ชุมชน

มีเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเครือข่ายเกษตรปลอดภัย สู่ผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนา ผู้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4ร.) โดยมี นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้แทนห้างสรรพสินค้า ร่วมในพิธีเปิดฯ จำนวน 300 คน

กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าเกษตรปลอดภัย และอาหารปลอดภัย กิจกรรม”ลงนามบันทึกความร่วมมือกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและการเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภค” ระหว่างผู้ประกอบการ (๕ร) โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร เรือนจำ และผู้ประกอบการฯ กิจกรรมนาทีทอง เพื่อส่งเสริมการขาย

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน