X

สว. พบประชาชน ลงพื้นที่นครพนม ติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

สว. พบประชาชน ลงพื้นที่นครพนม ติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่จังหวัดนครพนม พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ เป็นประธานนำคณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ตำบลพระซอง อำเภอนาแก และตำบลนางงาม อำเภอเรณูนคร เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบชลประทานและสถานีสูบน้ำ โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา และการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจ ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้ว ให้สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 รวมทั้งปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 270 ที่บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนเสนอแนะและเร่งรัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศและตามที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติ
พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ เปิดเผยว่า วันนี้สมาชิกวุฒิสภาได้ลงมาในพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่อำเภอนาแก และอำเภอเรณูนคร โดยวันพรุ่งนี้จะไปที่อำเภอบ้านแพงและอำเภอท่าอุเทน ซึ่งพี่น้องประชาชนได้มาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ปลัดจังหวัดนครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งพื้นที่ตรงนี้สมาชิกวุฒิสภาเคยมาแล้วเมื่อเดือนวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ในครั้งนั้นมีการทำบันทึกเรื่องหลายเรื่องที่พี่น้องประชาชนได้เสนอประเด็นปัญหาเพื่อไปดำเนินการ ตั้งแต่เรื่องของการขอความอนุเคราะห์สถานีสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ ผนังกั้นน้ำหรือคันดินกั้นน้ำล้นเข้าท่วมนาไร่ เรื่องการขยายทางลอดน้ำคลองชลประทาน และการขออนุเคราะห์ยกระดับถนนเลียบลำน้ำ ซึ่งวันนี้ครบ 3 ปี ก็ได้รับการชี้แจงในที่ประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าได้ดำเนินการในส่วนไหนบ้าง เช่น ชลประทานได้มีการชี้แจงว่าได้นำเข้าแผนงานโครงการปี 2568 และ 2569 แล้ว นั่นหมายความว่าโครงการที่ประชาชนได้เสนอปัญหา หน่วยงานได้มีการรับปัญหาไปจัดการเข้าแผนงานโครงการต่าง ๆ แล้ว ซึ่งกว่าจะเข้าแผนงานโครงการได้ ต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ และการเตรียมแผนงานต่าง ๆ โดยหลังจากนี้สมาชิกวุฒิสภาจะไปติดตามอีกครั้งว่ามีการนำเข้าแผนงานโครงการจริงหรือไม่อย่างไร ในส่วนประเด็นปัญหาที่เสนอเพิ่มเติมเข้ามาในครั้งนี้ ก็ยังคงมีปัญหาเดิมซ้ำอยู่บ้างบางส่วน เพราะประชาชนต้องการเพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่น การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ก็ได้มีการหารือร่วมกันว่าควรจะใช้งบประมาณส่วนไหนดำเนินการ เพราะมีตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีของกองทุนพลังงาน หรืองบของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีการบันทึกไว้แล้ว และทางจังหวัดนครพนมจะเป็นเจ้าภาพในการนำปัญหานี้ไปดำเนินการบูรณาการภาคส่วนต่าง ๆ ส่วนการขอสนับสนุนเพิ่มเติมในเรื่องของการขยายคันกั้นน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากเดิมมีระยะทางสั้นไป ทางชลประทานจะรับไปดำเนินการ


นอกจากนี้ยังมีการเสนอขอให้มีการพัฒนาเส้นทางระหว่างอำเภอนาแกกับอำเภอเรณูนคร และอำเภอเมือง ซึ่งทางสมาชิกที่สภาจะรับเรื่องดังกล่าวไปแจ้งให้ผู้บริหารหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับทราบ เพราะมองว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่จะมาส่งเสริมการเดินทางและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยในวันนี้ถือเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันในทุกภาคส่วน ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่าภาครัฐได้รับรู้ปัญหาแล้ว และจะไปดำเนินการแก้ไข ตรงไหน อย่างไร ต่อไป ส่วนปัญหาอะไรใหม่ที่เสนอ ก็จะรับเรื่องเพื่อเตรียมนำไปปรับปรุงเพิ่มเติม เพราะปัญหาทุกปัญหามีแนวทางการแก้ไข ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มาด้วยมิตรไมตรี และปฏิบัติกับทุกท่านอย่างเป็นกัลยาณมิตร สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาทุกคนที่ได้มาเสนอแนะข้อคิดเห็นในวันนี้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน