X

นครพนมปล่อยขบวนรถคาราวาน สร้างการรับรู้การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันปล่อยขบวนรถคาราวานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจ ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด รวมถึงช่องทางการลงทะเบียน ให้กับประชาชนทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดนครพนม ในระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2565 รวมระยะเวลา 3 วัน เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยทุกคน ทั้งรายเก่าและรายใหม่ได้มีการเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ในวันที่ 5 ก.ย. – 19 ต.ค. 2565 นี้

นางรัตนาภรณ์ อัศวนุภาพ คลังจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลออกมาช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดภาระค่าครองชีพ ซึ่งในการลงทะเบียนครั้งนี้เป็นการเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดของทุกคนที่จะได้รับสิทธิ เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็น คนที่ก่อนหน้านี้เคยได้รับสิทธิ หรือคนใหม่ที่อยากได้สิทธิต้องมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด โดยการลงทะเบียนจะเริ่มในวันที่ 5 ก.ย. – 19 ต.ค. 2565 ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการทางการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ต้องเป็นบุคคลที่มีรายได้/ปี ไม่เกิน 100,000 บาท ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ย/คน/ปี ไม่เกิน 100,000 บาท ต้องมีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่ เงินฝาก สลากพันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี และหากมีครอบครัวจะต้องมีทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ย ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี นอกจากนี้ต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กำหนด ต้องไม่มีบัตรเครดิต และไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด โดยประชาชนจังหวัดนครพนมผู้มีรายได้น้อยสามารถลงทะเบียนได้ ณ หน่วยรับลงทะเบียน 40 แห่ง ทั้งจังหวัด ประกอบด้วย สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ที่ว่าการอำเภอทั้ง 12 อำเภอ ธ.ก.ส. 11 สาขา ยกเว้นสาขาอำเภอวังยาง ธนาคารออมสิน 10 สาขา ยกเว้นสาขาอำเภอนาแกและอำเภอวังยาง ธนาคารกรุงไทย 6 สาขา ได้แก่ สาขาศาลากลางจังหวัดนครพนม สาขานครพนม สาขานาแก สาขาธาตุพนม สาขาเรณูนครและสาขาศรีสงคราม หรือจะลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ http://welfare.mof.go.th ทั้งนี้ถ้าประชาชนมีข้อสงสัยหรือรายละเอียดที่อยากสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0-4251-1575 หรือ 063-735-9998 หรือ 094-395-3291 สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมก็ยินดีและพร้อมที่จะให้บริการ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน