X

นครพนมจับมือแขวงคำม่วน บูรณาการร่วมงานสาธารณสุขชายแดน ดูแลประชาชน 2 ฝั่งโขง

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่จังหวัดนครพนม นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อของจังหวัดนครพนม และแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการดำเนินงานร่วมกันด้วยดีเสมอมา ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างเห็นว่ากลไกความร่วมมือดังกล่าวเป็นพื้นฐานที่ดีในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระดับจังหวัด แขวง ทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี โดยระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้นำคณะผู้แทนจังหวัดนครพนมเดินทางไปร่วมหารือกับ ดร.แก่นจันทร์ ทองสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกสาธารณสุข แขวงคำม่วน และบุคลากรด้านสาธารณสุขของแขวงคำม่วน ในการประชุมทบทวนความร่วมมือด้านสาธารณสุขและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชายแดน ระหว่างจังหวัดนครพนมกับแขวงคำม่วน และถอดบทเรียนการดำเนินงานควบคุมโรคอุบัติใหม่ (COVID-19)

โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณากรอบการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่จะปฏิบัติร่วมกัน ก่อนที่จะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ตามที่ที่ประชุมเห็นชอบให้ร่วมมือกันในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ IHR 2005 ที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก จัดการกับปัญหาภัยสุขภาพฉุกเฉินข้ามชาติตรงจุดทางเข้าออกระหว่างประเทศ รวมทั้งตรวจจับและตอบสนองต่อโรค/ภัยสุขภาพข้ามชาติ รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลช่าวสารตามแบบฟอร์มที่กำหนดและให้มีการซ้อมแผนรับสถานการณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โดยความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาลและการรับส่งต่อผู้ป่วย ที่ประชุมเห็นชอบให้ร่วมมือกันในการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการรับส่งต่อผู้ป่วย โดยดำเนินการร่วมกันในการรับส่งต่อผู้ป่วย ระหว่างหน่วยบริการสุขภาพของจังหวัตนครพนม แขวงคำม่วน ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหัน การเกิดอุบัติเหตุ และจำเป็นต้องข้ามไปรักษาอีกฝ่าย ให้อนุญาตข้ามแดนได้ พร้อมญาติหรือผู้ติดตามไม่เกิน 3 คน ส่วนความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ที่ประชุมเห็นชอบให้ร่วมมือกันในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โดยร่วมกันตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารและยา เคมีภัณฑ์และเครื่องสำอางที่นำเข้า ส่งออก การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร การตรวจสอบการโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกินจริง ขณะที่ด้านการพัฒนาบุคลากร ที่ประชุมเห็นชอบให้ร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมีทั้งการประชุมวิชาการ การพัฒนางานวิชาการ การซ้อมแผนรับภัยสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวช โดยจัดให้มีการประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดน นครพนม คำม่วนเป็นประจำทุกปี เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานความร่วมมือด้านสาธารณสุขที่สองฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน