X

จังหวัดนครพนม ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาโปรแกรมนวัตกรรมสุขภาพบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ประเภทแอมเฟตามีน 

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ตาฮักยายรีสอร์ท อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาโปรแกรมนวัตกรรมสุขภาพบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ประเภทแอมเฟตามีน จังหวัดนครพนม ประจำปี 2565 ที่จังหวัดนครพนม โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม (ศอ.ปส.จ.นครพนม) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครพนม ภายใต้ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง โดยมีกิจกรรม “โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครพนม แบบครบวงจร” ในพื้นที่หมู่บ้านที่พบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติครุนแรง นำร่องจำนวน 20 หมู่บ้าน โดยได้ดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 เดือนไปแล้วนั้น และขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลให้ครอบคลุมทุกตำบล เพื่อต้องการให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดพื้นฟูที่เหมาะสมด้วยกระบวนการทางสาธารณสุข ให้โอกาสผู้เสพหรือผู้ครอบครองเพื่อเสพ สามารถสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาแทนการดำเนินคดีอาญา และผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูได้รับการช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์จากสถานฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามนโยบาย “ผู้เสพคือผู้ป่วย” โดยใช้กระบวนการแพทย์แผนไทยบำบัด (บำบัดโดยพืชสมุนไพร) รวมทั้งกระบวนการจิตบำบัด โดยมีกำหนดดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาโปรแกรมนวัตกรรมสุขภาพบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ประเภทแอมเฟดามีน จังหวัดนครพนม ประจำปี 2565 เป็นระยะเวลา 10 วัน (16-25 สิงหาคม 2565) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมคือผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด จำนวน 30 คน

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดชายแดน เป็นเมืองหน้าด่านที่ทำหน้าที่ป้องกันการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นพื้นที่ที่เครือข่ายยาเสพติดใช้เป็นพื้นที่นำเข้ายาเสพดิค และยังมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณนี้ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน) จังหวัดนครพนม สามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้จำนวน 3,879 คดี ของกลางยาบ้า 11,026,032 เม็ด ไอซ์ 722 กิโลกรัม เคตามีน 181 กิโลกรัม เฮโรอีน 755 กรัม ยาอี 73,746 เม็ด จากสถิติที่กล่าวมาคงพอจะทำให้ทราบแนวโน้มของสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเราได้ ซึ่งโครงการพัฒนาโปรแกรมนวัตกรรมสุขภาพบำบัครักษาผู้ป่วยยาเสพติด ประเภทแอมเฟตามีน จังหวัดนครพนม ประจำปี 2565 เป็นการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 ตามแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ ที่ต้องการเปลี่ยนกรอบแนวความคิดจากสงครามยาเสพคิดเป็นการใช้สาธารณสุขนำการแก้ใขปัญหายาเสพดิด เน้นสุขภาพผู้ป่วยรวมทั้งการแก้ไขปัญหาสังคม ความเหลื่อมล้ำ ความยากจน ซึ่งเป็นพื้นฐานของปัญหายาเลพคิด น้ำมาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดขลงยาเสพติดในประเทศไทยที่มีความรุนแรงและระบาดอย่างหนักทั่วทุกภูมิภาคปัญหาเหล่านี้รัฐบาลได้รับความสำคัญและเอาใจใส่จากผู้ที่รับผิดชอบ เพราะปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะบุคคล หรือเฉพาะชุมชนเท่านั้น หากแต่เป็นปัญหาที่ถ้าไม่ใด้รับการแก้ไข จะส่งผลให้สังคมโดยส่วนรวมเกิดปัญหาในวงกว้างไป ถ้าสมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมยังคงติดยาเสพติดขาดภูมิคุ้มกันที่ดีพอจากครอบครัวที่อบอุ่นที่เป็นเกราะคอยป้องกัน อาจตกเป็นทาสของยาเสพติดได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่างหลีกเสี่ยงไม่ได้ ทุกฝ่ายจึงจะต้องร่วมมือปฏิบัติงานอย่างจริงจัง

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน