X

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2565

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม นายวรรณพล ต่อพล รองผู้ราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2565 ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมร่วมพิธี จากนั้นทุกคนได้ร่วมชมนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ เครื่องมือฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาเด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่ ซึ่งเป็นการบูรณาการที่พัฒนาควบคู่กันไป ทั้งการกระตุ้นแก้ไขจุดบกพร่อง และพัฒนาส่งเสริมจุดที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของเด็กในแต่ละช่วงวัยให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

นางพัชรีวรรณ พรมกุล กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในการพัฒนาสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพสกนิกรชาวไทย ควบคู่ไปกับพระปรีชาสามารถและความเข้าใจในฐานะพระมารดาที่ดูแลเอาใจใส่พัฒนาการเรียนรู้ของพระโอรสอย่างใกล้ชิด ทรงเล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชน คนพิการ ยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งยังทรงห่วงใยเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินทุนแรกเริ่ม สำหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงคุณพุ่มพระโอรส โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดนครพนม มูลนิธิคุณพุ่มจึงได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 111 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท มามอบให้ในครั้งนี้

โดยในโอกาสนี้ นางสาวปรียานุช เสนจันตะ ได้เป็นตัวแทนผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดนครพนมที่เข้ารับทุน กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ใจความว่า ในนามผู้รับประทานทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม มีความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเล็งเห็นความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งการพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้น ซึ่งการได้รับประทานทุนในครั้งนี้จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่าง ๆ ที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลได้ระดับหนึ่ง ข้าพระพุทธเจ้า สำนึกในพระกรุณาธิคุณ และสัญญาว่าจะนำทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนา ตามศักยภาพของตนเอง ตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมฯ และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่มต่อไป

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน