X

นครพนม เปิดเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นครพนม เปิดเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองศรีสงคราม

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ร่วมกับแขวงทางหลวงนครพนมจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( การประชุมย่อยครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ณ หอประชุมมัจฉาวารี โรงเรียนสุราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ส.ส นครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม และนายเดชา พรวนพิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่โครงการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยนายเดชา พรวนพิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม เปิดเผยว่า จากเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ ( การสัมมนา ครั้งที่ 2 )พี่น้องชาวศรีสงครามเข้าร่วมการประชุมได้ลงมติเลือกแนวทางเลือกที่ 2 ( สีฟ้า ) หลังจากได้แนวเส้นทางแล้ว ที่ปรึกษาได้ดำเนินการออกแบบรูปแบบทางหลวงโครงการ รูปแบบทางแยกต่างระดับที่เหมาะสม วางแผนการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง และศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประชุมครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายละเอียดการดำเนินโครงการให้หน่วยงาน ประชาชน และผู้มีส่วนเกีายวข้องในพื้นที่ได้รับทราบรวมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กิจกรรมในการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ) ประกอบด้วยการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ รูปแบบทางหลวงโครงการ รูปแบบทางแยกต่างระดับที่เหมาะสม การออกแบบเพื่อลดผลกระทบ การศึกษาด้านจราจรการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง ผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และกิจกรรมมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งที่ผ่านมา อละที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และประเด็นที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ได้แก่เรื่องการเวนคืนที่ดิน จากนั้นเป็นการเปิดเวทีในผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และประเด็นห่วงใย

สำหรับโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองศรีสงครามมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการได้แก่ 1 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตตัวเมืองอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม 2 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของชาติ 3 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศตามแนวชายแดนมีลักษณะเป็นถนน 4 ช่องจราจรมีพื้นที่การศึกษาโครงการครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสงครามตำบลบ้านเอื้องตำบลท่าบ่อสงครามและตำบลนาเดื่อโดยมีบริษัท city plan professional จำกัดร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นที่ปรึกษาโครงการทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีการประชุมประถมนิเทศโครงการการสัมมนาครั้งที่ 1 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการภายในเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาโครงการการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 และการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการการสัมมนาครั้งที่ 2 เพื่อลงมติเลือกแนวเส้นทางไปเมื่อวันที่ 10พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน