X

“สสจ.นครพนม” สรุปเยี่ยม พชอ.พบ 3 ประเด็นพัฒนา คัด อ.เมืองต้นแบบ “โคกหินแฮ่” The best ปฐมภูมิ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมเทพวรมุนี ศูนย์ประชุมสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ จัดการประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมเสริมพลัง พชอ. ในรูปแบบมีคณะทำงาน พชจ. และคืนข้อมูลให้กับพื้นที่ และสรุปการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีนายขันชัย ขันทะชา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม (ด้านบริหาร) เป็นประธานการประชุมฯ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยบริการ (รพ.สต.) ระดับ 5 ดาว จำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย รพ.สต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร (The Best จังหวัดนครพนม) รพ.สต.บ้านหนองผือ อ.ศรีสงคราม (The Best โซนเหนือ) รพ.สต.บ้านชะโนด ต.ขามเฒ่า รพ.สต.บ้านกุตาไก้ อ.ปลาปาก รพ.สต.บ้านหนองไฮ อ.ท่าเทน รพ.สต.บ้านนางัว อ.บ้านแพง รพ.สต.บ้านทู้ อ.ธาตุพนม รพ.สต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร รพ.สต.หนองกุง อ.นาแก ๑๐) รพ.สต.บ้านหนองผือ อ.ศรีสงคราม รพ.สต.บ้านดอนแดง อ.นาหว้า รพ.สต.บ้านขามเตี้ยใหญ่ อ.โพนสวรรค์ รพ.สต.บ้านโคกสี อ.วังยาง และ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี บ้านนาทม อ.นาทม

นายขันชัย ขันทะชา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม (ด้านบริหาร) กล่าวว่า ตามที่กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดเยี่ยมเสริมพลัง พชอ. ในรูปแบบทีมคณะทำงาน พชจ. และคณะกรรมการประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการออกประเมินรับรองคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ อำเภอนั้น พบว่าจังหวัดมีประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพื้นที่ ได้แก่ การจัดการปัญหาด้านโรคติดต่อโควิด-19 (ร้อยละ 100) ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน (ร้อยละ 24) และ การดูแลภาวะพึ่งพิง/กลุ่มเปราะบาง (ร้อยละ 16) โดยอำเภอที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอำเภอต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพที่ชีวิตของจังหวัดนครพนม คือ อำเภอเมืองนครพนม

“ในส่วนของการออกประเมินรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว (5 ดาว 5 ดี) โดยได้คัดเลือกหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็น The Best ของจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2565 คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร และ The Best โซนเหนือ คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ อำเภอศรีสงคราม”

หลังการสรุปผลการตรวจเยี่ยมเสริมพลัง พชอ. ในรูปแบบมีคณะทำงาน พชจ. และคืนข้อมูลให้กับพื้นที่ และสรุปการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปีงบประมาณ 2565 ได้มีการประชุมคณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ติดดาว แต่ละหมวด เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมิน จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค เพื่อนำข้อสรุปไปต่อยอดสร้างโอกาสการพัฒนาต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน