X

เกษตรจังหวัดนครพนม ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายนายชุมพล แย้มวิจิตรจรรยา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย โดยมีกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ประเมิน โดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ เป็นโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประกวดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 จนถึงปัจจุบัน

โดยในปี พ.ศ.2564 มีการดำเนินกิจกรรมจัดทำแปลงเกษตรในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด จำนวน 7 ไร่ แยกเป็นกิจกรรมปลูกพืชผัก จำนวน 1 ไร่ 2 งาน ได้แก่ ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า มะเขือ และถั่วฝักยาว กิจกรรมปลูกไม้ผล จำนวน 1 ไร่ 2 งาน ได้แก่ มะละกอ กล้วย ขนุน ลิ้นจี่ และมะม่วง และกิจกรรมปลูกพืชตระกูลถั่ว จำนวน 4 ไร่ ได้แก่ ถั่วเขียว และถั่วมะแฮะ ทั้งนี้ ผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรในโรงเรียนจะผ่านเข้าสู่กระบวนการจัดการผลผลิตภายในอาคารเกษตรสิริสุข โดยภายในอาคารประกอบด้วย 1. ห้องทำความสะอาดวัตถุดิบ 2. ห้องคัดตัดแต่งและบรรจุ 3. ห้องแปรรูป 4. ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ และ 5. ห้องนิทรรศการและมุมวิชาการ “อาคาร “เกษตรสิริสุข” นี้ จะใช้เป็นสถานที่การเรียนการสอนด้านการเกษตรให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ในการจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวจากแปลงเกษตร จำหน่ายให้กับสหกรณ์โรงเรียน เพื่อนำไปประกอบเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน และฝึกการแปรรูปถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่เพื่อให้ประชาชนในชุมชนใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการผลผลิต และมีมุมวิชาการที่มีหนังสือด้านการเกษตร เพื่อช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน