X

เกษตรจังหวัดนครพนม พาชม ชิม ช้อป “สวนทุเรียนภูกระแต”

เกษตรจังหวัดนครพนม พาชม ชิม ช้อป “สวนทุเรียนภูกระแต” พร้อมถ่ายทอดความรู้ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณที่สวนทุเรียนบ้านคำเกิ้ม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การนำระบบส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ให้เจ้าหน้าที่มีทักษะและความเข้าในการปฏิบัติงาน เกิดการรับรู้ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในทุกระดับและทุกพื้นที่ อีกทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมการเกษตรและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จาก 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครพนม อำเภอปลาปาก อำเภอวังยาง อำเภอนาแก อำเภอเรณูนคร และอำเภอธาตุพนม เข้าร่วมรับการถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะต้องมีการเรียนรู้และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ จึงมีความจำเป็นเพิ่มมากขึ้น และในการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากรูปแบบการสื่อสารแบบใหม่ที่ผ่านสื่อออนไลน์ทำให้ง่าย รวดเร็ว สะดวก และประหยัดเวลา ทำให้สามารถสื่อสารการทำงานและขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งเป็นการขยายโอกาสในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผ่านระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ยังเป็นการการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรออนไลน์ โดยเป็นการพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรรวมทั้งการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบออนไลน์ เช่น การส่งเสริมการขาย การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการใช้เครื่องมือ หรือช่องทาง Social- Network สำหรับการตลาดออนไลน์ในปัจจุบันนับว่ามีความสำคัญมากในโลกที่มีความแข่งขันสูง และทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อกันแบบข้ามพรมแดน การตลาดออนไลน์ จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ใช้ช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก การตลาดออนไลน์ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้แบบเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลก และเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรได้มีการพัฒนาและยกระดับการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น

เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การนำระบบส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนงานในพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร เกิดการพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานส่งเสริมการเกษตรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร และเพื่อเป็นการเรียนรู้การผลิตสื่อสมัยใหม่ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับเกษตรกรในพื้นที่มากเพิ่มขึ้น

สำหรับพื้นที่แปลงเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม คือ สวนทุเรียนบ้านคำเกิ้ม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งมีเจ้าของแปลง คือ นายจักรกริช บุตรบุรี ที่มีการปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จำนวน 7 ไร่ และยังมีไม้ผลอื่นๆ อีก เช่น เงาะ ลิ้นจี่ นพ.1 มังคุด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการปลูกทุเรียน ที่ปลอดภัย และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยเริ่มต้นตั้งแต่ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการตลาดออนไลน์ ที่ปัจจุบันนับว่ามีความสำคัญมากสำหรับเกษตรกรที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการในการจำหน่ายผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน