X

เกษตรจังหวัดนครพนม มอบใบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานมอบ มอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง จังหวัดนครพนม เพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการแปลงที่ดีได้ และให้เกิดการวิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการกลุ่ม/การตลาดและทุกๆกิจกรรมตลอดการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มและห่วงโซอุปทาน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายผู้จัดการแปลงใหญ่ในพื้นที่ให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 13 ราย

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำหรับการขับเคลื่อนงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีการส่งเสริมให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์และปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ เกิดการต่อยอดด้านคุณภาพและมาตรฐาน แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เชื่อมโยงด้านการตลาด และสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิต และผลตอบแทนจากการผลิต การลดต้นทุนการผลิต และเกิดรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน สำหรับการจัดอบรมดำเนินการในระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565 เกษตรกรจำนวน 13 ราย และเป็นเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีการดำเนินการมาแล้ว จำนวน 3 ปี โดยในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง เพื่อให้มีการบริหารจัดการร่วมกัน และให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดีราคาถูก อาทิ พันธุ์ ปุ๋ย และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร (Motor Pool) เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด โดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกสำหรับแปลงที่ดำเนินการเป็นปีที่ 3 (แปลงใหญ่ปี 2562)

สำหรับกิจกรรมการอบรม มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ให้เกษตรกรเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการแปลง ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การผลิต การตลาด และในทุกๆกิจกรรม ในการที่จะพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่ให้เกิดความยั่งยืน สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการแปลงที่ดี สามารถนำเอาความรู้และเทคนิคดีๆไปปรับใช้ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการต่อยอดและพัฒนาสินค้าเกษตรในพื้นที่ เชื่อมโยงการตลาด และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน