X

เกษตรจังหวัดนครพนม พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการกลุ่มอย่างเข้มแข็ง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง จังหวัดนครพนม เพื่อ พัฒนาและยกระดับเกษตรกรให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการแปลงที่ดีได้ และให้เกิดการวิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการกลุ่ม/การตลาดและทุกๆกิจกรรมตลอดการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มและห่วงโซอุปทาน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายผู้จัดการแปลงใหญ่ในพื้นที่ให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำหรับการขับเคลื่อนงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 จังหวัดนครพนม มีแปลงใหญ่ จำนวน 92 แปลง พื้นที่ 62887.73 ไร่ เกษตรกร 6477 ราย โดยเน้นยึดพื้นที่เป็นหลักในการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมๆไปกับการร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มการผลิตมีผู้จัดการแปลงเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้จัดการแปลงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้ถ่ายโอนภารกิจผู้จัดการแปลงให้กับเกษตรกร โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง เพื่อให้มีการบริหารจัดการร่วมกัน และให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดีราคาถูก อาทิ พันธุ์ ปุ๋ย และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร (Motor Pool) เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด โดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกสำหรับแปลงที่ดำเนินการเป็นปีที่ 3 (แปลงใหญ่ปี 2562) จำนวน 1,583 แปลง และแปลงใหญ่ปี 2561 จำนวน 977 แปลง ที่คืนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( 2019 COVID – ) 19 จึงจะยกมาอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – )19 ยังมีการระบาดในพื้นที่ต่างๆ อย่างแพร่หลาย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมจึงได้ปรับวิธีการอบรมพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์

ในการจัดอบรมเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงในครั้งนี้ จะมีการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565 เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดองค์ความรู้และทักษะในการเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ที่ดีและสามารถขับเคลื่อนและบริหารกลุ่มได้อย่างเข้มแข็งและเกิดการต่อยอดและพัฒนาสินค้าเกษตรในพื้นที่ เชื่อมโยงการตลาด และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน