X

สมเด็จพุฒาจารย์วัดไตรมิตร มอบโล่ เกียรติบัตรพื้นที่ พระสงฆ์ต้นแบบ วัดมหาธาตุและวัดศรีเทพประดิษฐาราม

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 พระมหาโดม ปญฺญธโร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธรรมยุต)/เจ้าอาวาสวัดศรีเทพประดิษฐาราม และ พระครูศรีปริยัติการ เจ้าอาวาสวัดโอกาส เขตเทศบาลเมืองนครพนม เข้าพิธีรับโล่ เกียรติบัตรพื้นที่ พระสงฆ์ต้นแบบ องค์กรภาคีเครือข่าย จากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ในฐานะกรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าคณะหนใหญ่ตะวันออก ในโครงการ “พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในระบบสุขภาพเพื่อสังคมสุขภาวะผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดไตรมิตรวิทยาราม แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
โดยมีศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ อยู่ที่วัดมหาธาตุ และวัดศรีเทพประดิษฐาราม เขตเทศบาลเมืองนครพนม พระครูกิตติสุตานุยุต เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ / ประธานศูนย์ประสานงานฯ เป็นพระแกนนำ และนางกนกอร สุมนาตย์ บริกส์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.นครพนม เป็นผู้ดำเนินงานร่วม มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมืองนครพนม (อปท.ฯ) ในนามกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน
มีผลงานดังนี้ พ.ศ. 2562 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุ สามเณรและแม่ชี,โครงการสร้างเครือข่าย SRRT Team สำหรับพระสงฆ์เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม โดยผลการดำเนินงานให้จังหวัดนครพนมเป็นต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพระภิกษุ สามเณรและแม่ชี และต้นแบบในการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และนโยบายสาธารณะในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์และชุมชน ปี 2565

นอกจากนี้ได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา,เรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพแด่พระสงฆ์/สามเณรนักเรียนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่บริการ สนับสนุนโรงเรียนและวัดได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง อีกทั้งได้ร่วมสนองงานตามโครงการในพระราชดำริฯ (กพด.) ในด้านสุขภาพอนามัยสามเณรนักเรียน และสนองงานคณะสงฆ์ตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์
แนะนำพระภิกษุ สามเณร และแม่ชีกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง ให้ได้รับการติดตามผลเพื่อการควบคุมป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ ไม่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ และให้พระภิกษุ สามเณร และแม่ชีสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ / มีรูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
มีการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเป็นระบบ มีการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เอื้อต่อการปฏิบัติกิจวัตรร่วมกันตามหลักพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ และวิถีชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นตามประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อในชุมชน
มีพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (พระ อสว.) / ทีม SRRT ระดับชุมชน มีความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคตามหลักระบาดวิทยา

และมีทีม SRRT ระดับหมู่บ้าน ตำบล ให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันโรค สามารถรับมือควบคุมการระบาดของโรค ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีวัดต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและวัดรอบรู้สุขภาพ 3 แห่ง ได้แก่ 1.วัดสว่างสุวรรณารม 2.วัดมหาธาตุ 3.วัดป่าศรีสมพร และมีชมรมทำดีเพื่อแผ่นดินฯเป็นชมรมต้นแบบภาคีเครือข่ายงานสุขภาพพระสงฆ์

การได้รับโล่ เกียรติบัตรพื้นที่ เป็นความร่วมมือของเครือข่ายคือ กลุ่มพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (พระ อสว.),คณะสงฆ์จังหวัดนครพนม,คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครพนม,โครงการสังฆบูชาฯวัดป่าศรีสมพร เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นที่เกินสิทธิการรักษาของกลุ่มพระสงฆ์ สามเณร และแม่ชี เพื่อถวายค่ารักษาพยาบาลที่เกินสิทธิการรักษาฯ มีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา จึงทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทั้งนี้ มีจังหวัดและผู้ที่ได้รับโล่ เกียรติบัตรพื้นที่ ฯ ประกอบด้วย 1.ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม วัดวุฒิมงคล จ.แพร่ 2.กลุ่มอัตถจารี พัฒนาสังคมสุขภาวะบางรักพัฒนา จ.นนทบุรี 3.ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธคณะสงฆ์ตำบลปากท่า-โพธิ์เอน จ.พระนครอยุธยา 4.พระมหาเชยศักดิ์ สุนทรธมฺโม เจ้าคณะอำเภอควนขนุน จ.พัทลุง 5.ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ วัดมหาธาตุ จ.นครพนม 6.ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ วัดศรีเทพประดิษฐาราม จ.นครพนม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน