X

นพค.22 โชว์ผลงานความสำเร็จ “โครงการ 1 นพค. 1 ฟาร์ม 1 โรงเรียน 1 ชุมชน แก้จน”

นพค.22 โชว์ผลงานความสำเร็จ “โครงการ 1 นพค. 1 ฟาร์ม 1 โรงเรียน 1 ชุมชน แก้จน” เปิดตัวข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่”หอมนาคา” ส่งเสริมเกษตรกรปลูกเพิ่มมูลค่า

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 (นพค.22) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(สนภ.2 นทพ.) อ.นาแก จ.นครพนม พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(ผบ.นทพ.) มอบหมายให้ พลโท นำพล คงพันธุ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (รอง ผบ.นทพ.) พลตรี ธีระยุทธ จินหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผอ.สนภ.2 นทพ.) พ.อ.ชวลิต พบจันอัด เสนาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 2 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายติดตามความก้าวหน้า เกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงศูนย์จิตอาสา,ศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการเศรษฐกิจพอเพียง,ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย และโครงการ 1 นพค. 1 ฟาร์ม 1 โรงเรียน 1 ชุมชน ตามนโยบายของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 (นพค.22) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.นาแก จ.นครพนม


โดยสร้างความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนส่งเสริมสร้างศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เน้นลดรายจ่าย สร้างรายได้ยั่งยืนให้กับชุมชน ทั้งนี้ได้มีการนำร่องจากศูนย์เรียนรู้ภายในหน่วย นพค.22 รวมถึงชุมชนต้นแบบ โรงเรียนต้นแบบ ให้ประชาชนได้มาศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำไปขยายผล ยกระดับการทำอาชีพการเกษตร เพิ่มรายได้ สู้วิกฤตโควิด

ในครั้งนี้ พ.อ.สัณทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 (ผบ.นพค.22) มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก เชิดชู ชูเสน นายทหารปฏิบัติการประจำ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วยราชการ นพค.22 และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง นำตรวจเยี่ยม รับฟังบรรยายสรุป พร้อมรับนโยบาย

พลโท นำพล คงพันธุ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หลังได้รับฟังบรรยายสรุป พร้อมมอบนโยบายให้ นพค. 22 มุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเกษตรพอเพียง ให้เข้าสู่ชุมชน โดยมีศูนย์เรียนรู้ของ นพค.22 เป็นต้นแบบ พร้อมสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนต้นแบบ และชุมชนต้นแบบ ตามโครงการ 1 นพค. 1 ฟาร์ม 1 โรงเรียน 1 ชุมชน ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ของ นพค.22 บนเนื้อที่กว่า 20 ไร่ ที่ส่งเสริมอาชีพการเกษตรพอเพียงครบวงจร เช่น ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์การเกษตร โคเนื้อ เลี้ยงเป็ด-ไก่ ปลูกพืชผักการเกษตร ปลูกไม้ผล

รวมถึงศูนย์เรียนรู้ฝึกวิชาชีพการเกษตร เพื่อเป็นการยกระดับพื้นฐานการทำการเกษตร เน้นลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ประชาชน ตลอดจนลูกหลานเยาวชน ได้มาศึกษาเยี่ยมชม นำไปเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพสร้างรายได้

นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (กรป.กลางอุปถัมภ์) ต.บ้านแก้ง อ.นาแก ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่ยังมีปัญหาเรื่องขาดแคลนงบประมาณ ซึ่งให้มีการสนับสนุนการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ในการส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมอาชีพเกษตรพอเพียง สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน รวมถึงส่งเสริมให้ลูกหลานเยาวชนนักเรียน ได้ศึกษาความรู้พื้นฐานการทำการเกษตร นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ขยายสู่ครัวเรือน ช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึงตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.นาแก ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ที่ประสบความสำเร็จ ในการทำการเกษตรครบวงจร เพื่อจะยกระดับในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ นำสู่ชุมชนเข้มแข็ง ทั้งนี้ การดำเนินโครงการ 1 นพค. 1 ฟาร์ม 1 โรงเรียน 1 ชุมชน จะเป็นต้นแบบพัฒนาต่อยอดขยายไปสู่ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ จ.นครพนม ในอนาคต

ขณะเดียวกันทางด้านหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 ได้เปิดตัวโครงการสร้างความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมทั้งหน่วยงานเกษตรจังหวัดนครพนม เกษตรอำเภอ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ทำแปลงสาธิตในพื้นที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 อ.นาแก เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรได้ศึกษา การปลูกข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่ชื่อหอมนาคา ปลอดสารพิษ เพื่อส่งเสริมเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวเหนียวด้วยการเกษตรสมัยใหม่ บนเส้นทางสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง เป็นการนำร่อง 4 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคอีสาน คือ จ.นครพนม,อุดรธานี,ลำปาง และ เชียงราย โดยมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวสายพันธุ์ท้องถิ่น กข.6 กับ ข้าวจ้าวต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง คัดสายพันธุ์มาเป็นข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่หอมนาคา เป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวเหนียวจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเกษตรกรลุ่มน้ำโขง ให้มีคุณภาพ และได้ปริมาณผลผลิตต่อไร่มากขึ้นเท่าตัว จากสายพันธุ์พื้นเมือง พร้อมส่งเสริมช่องทางการตลาด แปรรูป เพิ่มรายได้ให้กับเกษตร

โดยได้นำร่องทำแปลงสาธิต ปลูกในพื้นที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 อ.นาแก เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรได้ศึกษา การปลูกข้าวเหนียวสายพันธุ์หอมนาคา ปลอดสารพิษ และมีการขยายการเพาะปลูกไปสู่ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ จ.นครพนม เพิ่มมูลค่า ยกระดับคุณภาพการผลิตข้าวเหนียว สร้างรายได้ สร้างอาชีพยั่งยืน แก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน