X

นพค.22 ทุ่มงบกว่า 50 ล้าน สร้างตำบลต้นแบบเกษตรพอเพียง พัฒนาแหล่งน้ำรับมือภัยแล้ง

นพค.22 ทุ่มงบกว่า 50 ล้าน สร้างตำบลต้นแบบเกษตรพอเพียง พัฒนาแหล่งน้ำรับมือภัยแล้ง ยกระดับชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้สร้างรายได้ สร้างอาชีพยั่งยืน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 อ.นาแก สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.22 สนภ.2 นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย นับเป็นหน่วยงานสำคัญ นอกจากจะดูแลงานความมั่นคง ยังเป็นหน่วยงานสำคัญในการดูแลความเป็นอยู่พื้นฐานของประชาชน ในการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงเป็นต้นแบบในการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน มีความเข้มแข็ง สร้างงาน สร้างรายได้ ครบวงจร โดยเฉพาะในยุคสถานการณ์โควิดระบาด ถือเป็นอีกหน่วยงานสำคัญที่ดูแลรับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน ลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านความเป็นอยู่ ได้นำอาชีพการเกษตร มาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน รวมถึงการวางแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพการเกษตร พัฒนาเส้นทางคมนาคม ดูแลความเป็นอยู่ของชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ เน้นลดรายจ่าย สร้างรายได้

ล่าสุด พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบนโยบายให้ พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ พลตรี ธีระยุทธ จินหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้ พลตรี จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ฝ่ายพัฒนา) ร่วมกับ พ.อ.สัณทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 อ.นาแก สำนักงานพัฒนาภาค 2 กองบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.22 สนภ.2 นทพ.) ลงพื้นที่ส่งมอบโครงการ ตามแนวพัฒนา ประจำปี 2565 ภายใต้ความร่วมมือ ของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 อ.นาแก สำนักงานพัฒนาภาค 2 กองบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ อบต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม สนับสนุนงบประมาณ จำนวนกว่า 50 ล้านบาท นำร่องเป็นตำบลต้นแบบ ในการวางแผนพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง เพื่อการเกษตร จำนวน 23 โครงการ โครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้จำนวน 28 โครงการ งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน 4 โครงการ งานโครงการเกษตรผสมผสาน จำนวน 8 โครงการ เน้นการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร รวมถึงมอบสัตว์เลี้ยงเพื่อการเกษตรในครัวเรือน ขุดบ่อน้ำเลี้ยงปลา เลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ การตั้งกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง เน้นลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายไปสู่การสร้างรายได้ และส่งเสริมต่อยอดด้านการตลาดให้ชุมชน ยกระดับสินค้าการเกษตร ส่งออกสู่ตลาด สู้ภัยโควิด พร้อมสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้ให้ประชาชน หรือเกษตรกรที่สนใจมาศึกษาเยี่ยมชม

พลตรี จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ฝ่ายพัฒนา) เปิดเผยว่า สำหรับโครงการแผนพัฒนาของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 อ.นาแก จ.นครพนม ถือเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด รวมถึงผู้บัญชาการทหารพัฒนา นำร่องตำบลต้นแบบในการพัฒนาสาธารณูปโภค รวมถึงส่งเสริมการเกษตรครบวงจร เริ่มจากการพัฒนาหาแหล่งน้ำให้ชุมชนทั้งน้ำอุปโภคบริโภค รวมถึงน้ำทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก เพื่อเลี้ยงครอบครัว ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และต่อยอดยกระดับให้เป็นสินค้าการเกษตรส่งขายสู่ตลาดเป็นชุมชนเข้มแข็ง มีผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเป็นของตัวเอง ตลอดจนการก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองออกจำหน่าย ทั้งนี้สำคัญที่สุด เมื่อมีการสนับสนุนส่งเสริมครบวงจร จะต้องได้รับการพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ควบคู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้สามารถดึงดูดประชาชน นักท่องเที่ยว เข้ามาศึกษาเยี่ยมชม อุดหนุนสินค้าในชุมชน ที่จะเป็นการสร้างรายได้ยั่งยืน โดยหน่วยทหารพัฒนาจะร่วมกับ หน่วยงานเกี่ยวข้อง เป็นพี่เลี้ยงดูแลต่อเนื่อง จนกว่าจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ เชื่อว่าในอนาคตจะสามารถแก้ปัญหาความยากจน สู้ภัยโควิดได้เป็นอย่างดี

ส่วน นายตี๋ นามมูนตรี อายุ 65 ปี เกษตรกรชาวบ้านพัฒนาชาติไทย ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เปิดเผยว่า ต้องยอมรับว่าหลังจาก หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 อ.นาแก สำนักงานพัฒนาภาค 2 กองบัญชาการทหารพัฒนา ได้เข้ามาดูแล ส่งเสริมอาชีพการเกษตรครบวงจร ตั้งแต่การขุดบ่อเลี้ยงปลา เป็นแหล่งน้ำทำการเกษตร การแจกพันธุ์หมู พันธุ์เปิด ให้เลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์สร้างรายได้ ทำให้มีอาชีพ โดยเฉพาะการปลูกพืชผักสวนครัวระยะสั้น สามารถนำมาใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ อีกทั้งยังสามารถนำไปขายสร้างรายได้ วันละ 200 -300 บาท จากไม่มีรายได้เลย ที่สำคัญไม่ต้องเสียเงินไปจ่ายตลาด และยังมีรายได้เสริม ในอนาคต จะเร่งขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยงเพื่อการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ อีกทาง ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดี สามารถทำให้มีรายได้ในครัวเรือน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ต้องขอขอบคุณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ให้ความสำคัญในความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน