X

กรมทหารพรานที่ 21 ซื้อปลานิลในกระชังริมแม่น้ำโขง บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้เลี้ยง

“นครพนม” กรมทหารพรานที่ 21 ซื้อปลานิลในกระชังริมแม่น้ำโขง บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้เลี้ยง จากผลกระทบฝนตกใหม่ปลาตาย

กรมทหารพรานที่ 21 เป็นหนึ่งในกองกำลังเฉพาะกิจของกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งมีกองบัญชาการอยู่ที่ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย เป็นหนึ่งในกองกำลังเฉพาะกิจของกองทัพภาคที่ 2 สังกัดกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี มีภารกิจใน 3 บทบาท ประกอบด้วย บทบาทของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี รับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน,บทบาทของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 รับผิดชอบพื้นที่ 10 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และในบทบาทของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน มีกองร้อยทหารพรานที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ จำนวน 10 กองร้อย 1 หมวดฯ ประกอบด้วย กองร้อยทหารพรานที่ 2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107,2108,2109,2110 และหมวดทหารพรานหญิง
กรมทหารพรานที่ 21 (กรม ทพ.21) ปัจจุบันมีผู้บังคับการคือ พันเอก อุทัย นิลเนตร ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 มีความห่วงใยพี่น้องชาวเกษตรกรในพื้นที่นครพนม จึงได้สั่งการให้กองร้อยทหารพรานที่ 2108 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 (ร้อย ทพ.2108 ฉก.ทพ.21) โดยมอบหมาย ร.ท.วันชาติ เหมือนปืน ผบ.ร้อย ทพ.2108 จัดกำลังพลลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชน รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ภายใต้โครงการของกองทัพบกเข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรทั่วประเทศที่ประสบปัญหาด้านผลผลิตล้นตลาด ทำให้มีราคาตกต่ำ
กองทัพบกจึงช่วยแบ่งเบาปัญหา ตามโครงการ “ทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ” พบเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังริมแม่น้ำโขง เพื่อรับซื้อปลาจากกระชังของนายวนิต แพงเนตร อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 62 หมู่ 9 บ้านท่าลาด ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม เป็นการบรรเทาจากผลกระทบพิษโควิด ในกระชังดังกล่าวเป็นปลานิล Size ใหญ่ ทั้งนี้ ร้อย ทพ.2108 ได้รับซื้อในราคากิโลกรัมละ 70 บาท จำนวน 30 กิโลกรัม รวมเป็นเงิน 2,100 บาท เพื่อนำไปประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลของหน่วยได้รับประทาน ด้านนายวนิต แพงเนตร เปิดเผยว่าช่วงนี้ค้าขายไม่ค่อยได้ ประกอบกับฝนตกใหม่จะมีสีแดงทำให้ปลาตาย จึงมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งที่กองร้อยทหารพรานให้การสนับสนุนช่วยซื้อปลานิลของตน ทำให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน พร้อมขอบคุณที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21ที่ได้ ให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยดีตลอดมา
ทวี อภิสกุลชาติ ข่าว/ภาพ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน