X

ผู้ตรวจราชกรม เขตตรวจราชการที่ 10,11,12 ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม

()

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายประวัติ แดงบรรจง ผู้ตรวจราชกรม เขตตรวจราชการที่ 10,11,12 ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานด้านการปิดบัญชีประจำปี การชำระบัญชี การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครพนม

ทั้งนี้ นายประวัติ แดงบรรจง ผู้ตรวจราชกรมฯ ได้มอบแนวทางการติดตามการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง และการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในการเข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ชั้น 3
จากนั้นผู้ตรวจราชกรม เขตตรวจราชการที่ 10,11,12 พร้อมด้วยนางสาววัชรี ปุกหุต สหกรณ์จังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าอุเทน จำกัด ซึ่งได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ครอบครัว มีการแบ่งพื้นที่ทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นาง ทองเรียน กวนศักดิ์ ซึ่งได้ทำการเกษตรโดยการขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ ปลูกปาล์มน้ำมัน และนายนิวัต ประพัศรางค์ ทำการเกษตรโดยปลูกสับปะรด ซึ่งพื้นที่อำเภอท่าอุเทน และอำเภอโพนสวรรค์มีการปลูกเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนม

ต่อจากนั้นได้เดินทางมายังกระชังปลาน้ำโขงของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานครพนม จำกัด เพื่อพบปะสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางฉัตราภรณ์ ฑีฆายุภัค และนายปริตะกร สุวรรณวงค์ ซึ่งสมาชิกทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง รวมถึงเป็นการลดต้นทุนในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน