X

พ่อเมืองนครพนม มอบเกียรติบัตรเยาวชนรุ่นใหม่ “ต้านภัยยาเสพติดพิทักษ์ลำน้ำโขง”

พ่อเมืองนครพนม มอบเกียรติบัตรเยาวชนรุ่นใหม่ “ต้านภัยยาเสพติดพิทักษ์ลำน้ำโขง” สร้างความเข้าใจถึงพิษร้ายยานรก

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00น. กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(บก.นรข.) นาย ชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ“ฝึกอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติดพิทักษ์ลำน้ำโขง” ประจำปี 2565 พร้อมด้วย พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(ผบ.นรข.) นายอำเภอ และ คณะอาจารย์จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการดังกล่าว

นาวาเอก ชัชวาลย์ โตรุ่ง เสนาธิการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(เสธ.นรข.) ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของ โครงการฝึกอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติดพิทักษ์ลำน้ำโขง เพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยของยาเสพติดให้โทษ และการบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน แจ้งเบาะแสยาเสพติด และการแจ้งข่าวสารด้านสาธารณภัยในพื้นที่ เพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีภูมิคุ้มกันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โดยการฝึกอบรมฯ ในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 อำเภอ แบ่งเป็น จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เยาวชนในอำเภอบ้านแพง และท่าอุเทน จำนวน 30 คน อบรม 10 วัน รุ่นที่ 2 เยาวชนในอำเภอเมืองนครพนม และธาตุพนม จำนวน 30 คน อบรม 10 วัน เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่เริ่มจากคนในครอบครัวของเยาวชนผู้ผ่านการอบรมไปสู่ชุมชน ให้ตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามและภัยอันตรายที่เกิดจากยาเสพติด เกิดความตื่นตัวและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และสร้างเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ติดแม่น้ำโขงที่มีความพร้อมและมีความเข้มแข็ง สามารถรู้จักการเฝ้าระวังแจ้งเหตุ และมีเทคนิคหรือวิธีการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมหมู่บ้าน/ชุมชนหรือเวทีประชาคมตามวาระที่เหมาะสม ผ่านบุคคล ชุมชน และสื่อต่าง ๆ เช่น เสียงตามสายหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน วิทยุชุมชน เป็นต้น เยาวชนที่ผ่านการอบรมโครงการฯ มีความรักความสามัคคี และมีทัศนะคติที่ดี ต่อหน่วยงานความมั่นคงไปใช้เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ต่อไป

สำหรับโครงการเยาวชนต้านภัยยาเสพติดพิทักษ์ลำโขง จังหวัดนครพนม ประจำปี 2565 ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกหน่วยงานจะต้องให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เบาบางและหมดสิ้นโดยเร็ว ซึ่งยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติ โดยมีเด็กและเยาวชนเป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด เนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ และข้อจำกัดด้านกฎหมาย

ทั้งนี้ ผลการสกัดกั้นและจับกุมยาเสพติดในปีงบประมาณ 2564 ปรากฏว่าในพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย อำเภอธาตุพนม อำเภอเมืองนครพนม อำเภอท่าอุเทน และอำเภอบ้านแพง ยังมีปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามายังพื้นที่ตามแนวชายแดนลำแม่น้ำโขง และพื้นที่ตอนในของประเทศอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นการเฝ้าระวัง การติดตามการป้องปราม จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกส่วน รวมทั้งประชาชนทุกสาขาอาชีพ จะต้องให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)ได้พิจารณาแล้วหนทางหนึ่งที่จะสามารถการแก้ปัญหาด้านยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายได้ คือ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งต้องดำเนินการผ่านโครงการ เพื่อฝึกอบรมเยาวชนให้มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านการบรรเทาสาธารณภัย ให้ความเข้าใจหลักการคิดอย่างมีเหตุผลตามหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสร้างกลุ่มเยาวชนที่มีภูมิคุ้มกัน มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานด้านความมั่นคง มาทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อให้กับคนในครอบครัวไปสู่ชุมชนในทุกระดับ ให้ได้มีส่วนร่วม และตระหนักรู้ในการแก้ปัญหาด้านยาเสพติดให้โทษและการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยของยาเสพติดให้โทษ และการบรรเทา สาธารณภัยเบื้องต้น,เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแจ้งเบาะแสยาเสพติด และการแจ้งข่าวสารด้านสาธารณภัยในพื้นที่,เพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และมีภูมิคุ้มกันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โดยใช้สถานที่ฝึกอบรมในกองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) ส่วนสถานที่จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ได้แก่เขตเทศบาลเมืองนครพนม และเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน สำหรับสถานที่ศึกษาดูงานนอกสถานที่ คือ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ บ้านทางหลวง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และหลังจากนั้นก็พาผู้เข้าอบรมลงเรือลาดตระเวน นรข. ศึกษาภูมิประเทศริมฝั่งแม่น้ำโขงตามลำดับ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน