X

ผวจ.นครพนม นำคณะลงพื้นที่ นพค.22 ติดตามและหารือแนวการพัฒนาพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผวจ.นครพนม นำคณะลงพื้นที่ นพค.22 ติดตามและหารือแนวการพัฒนาพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ปี 2565

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ปี 2565 จังหวัดนครพนม และหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานโครงการสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี พันเอก สันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 (ผบ.นพค.22) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
โดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านทางหลวง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริ มาตั้งแต่ปี 2546 โดยกองทัพไทยได้มอบหมายให้ นพค.22 เป็นผู้ดูแลในการจัดสรรพื้นที่ทำประโยชน์ จำนวน 107 ไร่ให้กับประชาชนที่ยากจน ด้อยโอกาส ไร้บ้าน จำนวน 30 ครัวเรือนให้ได้สร้างบ้านพักอาศัยและส่งเสริมการประกอบอาชีพทำการเกษตรครบวงจร อาทิ ปลูกพืชผักทางการเกษตร เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ หรือทำการเกษตรทุกรูปแบบ เน้นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ทำให้ปัจจุบันชุมชนแห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านพอเพียงต้นแบบที่พึ่งพาตนเองได้ แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดก็ยังคงสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับครอบครัวและไม่ได้รับผลกระทบ
โดยโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านทางหลวง ตำบลบ้านแก้ง เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน และขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของโรคโควิดให้มีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 มาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ด้วยการสร้างแหล่งอาหารที่มีความปลอดภัย มั่นคงถาวรและยั่งยืน ให้กับตนเองและครอบครัว ทั้งยังเป็นฟาร์มตัวอย่างในการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและสถานที่ให้ความรู้ด้านการเกษตร ด้านประมง ปศุสัตว์ที่ถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ได้มาเรียนรู้เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาแปลงเกษตรของตนเองทำให้ทุกคนมีแหล่งอาหารที่มั่งคง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน