X

คุมประพฤตินครพนม จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด

“คืนคนดีสู่สังคม” คุมประพฤตินครพนม จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน 12 วัน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน กรมคุมประพฤติ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 เขตเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีนางกนกวรรณ จิตใจกล้า พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทน เจ้าหน้าที่ คณะวิทยากร ครูฝึก ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ
สำหรับการจัดฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน ครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 สิ้นสุด วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 โดยความร่วมมือของ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 และภาคีเครือข่าย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน ใช้หลักสูตร 12 วัน แบ่งเป็นอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 9 วัน จัดให้มีการฝึกอบรมทักษะอาชีพ จำนวน 3 วัน เน้นให้ได้รับการดูแลทั้งด้านสุขภาพ จิตใจ สร้างแรงจูงใจให้เกิดการยอมรับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ สร้างพฤติกรรมเชิงบวก การควบคุมตนเองให้มีทักษะการปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม อย่างเหมาะสม เป็นการคืนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และไม่ให้กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก

“ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด นำคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ ภายใต้นโยบายคณะรัฐมนตรีที่กำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ซึ่งศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้โอกาสผู้ติดผู้เสพยาเสพติดกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคม และเพื่อป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา นำผู้ติดผู้เสพยาเสพติดมาอบรมให้ความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมทั้งสอนทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการปฏิเสธ และเสนอแนะทางออกให้กับผู้เข้ารับการอบรมอย่างเข้าใจ เข้าถึง และเอาใจใส่ดูแล พูดคุยสอบถาม ผู้ติดผู้เสพตลอด ระยะเวลาเข้าค่าย 12 วัน ด้วยมุมมองการฟื้นฟูผู้เสพคือผู้ป่วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน