X

เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมทีมงานแนวหน้า 12 อำเภอ นำความสำเร็จการส่งเสริมด้านเกษตร

นครพนม – เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมทีมงานแนวหน้า 12 อำเภอ นำความสำเร็จการส่งเสริมด้านเกษตร พร้อมเดินหน้ายกระดับเกษตรกรนครพนม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. บริเวณศูนย์สารสนเทศยางพาราฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด (PW) ปี 2565 เพื่อเป็นการชี้แจงนโยบาย งานภารกิจการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน รวมไปถึงการปรับตัวในการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ให้ทันตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่นักส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ด้านธุรการจากสำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 12 อำเภอ เข้าร่วมการจัดเวทีฯ อย่างพร้อมเพรียง

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยแก่ผู้เข้าร่วมประชุมว่า ด้วยในปี 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม มีแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งดำเนินการตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) โดยได้ยึดแนวทางหลัก ๆ ที่จะเข้าไปส่งเสริมในด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ได้แก่ 1.การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล Big Data ในการเชื่อมโยงการทำเกษตรร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรมีข้อมูลที่ดีและเพียงพอต่อการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และวางแผนด้านการเกษตรได้อย่างทันต่อสถานการณ์

2.การพัฒนาช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร โดยเพิ่มช่องทางตลาดให้หลากหลาย ทั้งในรูปแบบตลาดออนไลน์และออฟไลน์ 3.มาตรฐานการรับรองสินค้าเกษตร เพราะทั่วโลกให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย จึงต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ 4.การลดต้นทุนการผลิต เพื่อสร้างโอกาสในการแข็งขัน 5.การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพ การพัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ ประมง เพื่อให้เกษตรกรมีพันธุ์พืช-พันธุ์สัตว์คุณภาพดี มีความหลากหลาย และเพียงพอกับความต้องการใช้ในการทำการเกษตร

6.การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ มีการกระจายน้ำอย่างเหมาะสมและทั่วถึง รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นาของเกษตรกรและชุมชน เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ป้องกัน บรรเทาปัญหาอุทกภัย 7.การป้องกันโรคระบาดจากพืชและสัตว์ ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร และ 8.การส่งเสริมอาชีพ ทั้งด้านประมงและปศุสัตว์

นอกจากนี้ยังได้เน้นการดำเนินงาน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ซึ่งดำเนินการภายใต้หลัก 5 ร. คือ ริเริ่ม สร้างสรรค์ ทำงานเชิงรุก ทำงานด้วยความรัก รอบคอบ รวมถึงเป้าหมาย 5 ส. ประกอบด้วย สงบ สุข สะอาด สวยงาม และ สะดวก ซึ่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะต้อง “รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หลักสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ได้ให้นโยบายคือ “KUSA” คือ ความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ทักษะ (Skill) และ ทัศนคติ (Attitude) ด้วยเทคนิค หรือวิธีการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด” สิ่งสำคัญคือทุกคนมุ่งมั่นและร่วมกันทำงานส่งเสริมเพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวนครพนม อย่างเต็มที่และสุดความสามารถ เพื่อยกระดับและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และสามารถอาชีพได้อย่างมั่นคง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน