เกษตรนครพนม จับมือศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิศวกรรมเกษตร ร้อยเอ็ด

นครพนม – เกษตรนครพนม จับมือศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิศวกรรมเกษตร ร้อยเอ็ด ถ่ายทอดความรู้ระบบน้ำช่วยลดต้นทุนการผลิต

ณ ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เขตเทศบาลเมืองนครพนม นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม ได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร ในหลักสูตรระบบการให้น้ำพืชแบบอัจฉริยะภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้เกษตรกรมีความรู้ระบบน้ำ ในหลักการทำงานของระบบ การติดตั้ง การใช้งาน ข้อจำกัดในการใช้งานและการดูแลบำรุงรักษาที่ถูกวิธี โดยให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีการเกษตรและพัฒนาพื้นฐานการเกษตรให้ไปสู่เกษตรอัจฉริยะในอนาคตได้ โดยในการจัดอบรมในครั้งนี้ มีเกษตรที่สนใจสมัครเข้าร่วม จำนวน 50 ราย

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่าในการผลิตพืชที่เหมาะสมให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ จะต้องมีการดูแลรักษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะในเรื่องการให้น้ำที่นับว่ามีความสำคัญกับเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรยังมีความรู้และความเข้าใจในการจัดการระบบน้ำสำหรับการปลูกพืชไม่มากนัก ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองแรงงาน และต้นทุนการผลิตสูง

ดังนั้นศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริม พร้อมให้ความรู้ในการจัดการระบบน้ำอย่างถูกวิธี โดยขับเคลื่อนผ่านแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ร่วมผลักดันและส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร มีการวางแผนและจัดระบบการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตและการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
หลักสูตรการให้น้ำพืชแบบอัจฉริยะ ประกอบไปด้วย 1. การเรียนรู้ด้านความต้องการน้ำของพืช 2. หน้าที่ของอุปกรณ์ภายในระบบ 3. หลักการทำงานของระบบการให้น้ำพืชแบบอัจฉริยะ ผ่านการสาธิตและการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยตรง

สำหรับระบบอุปกรณ์จ่ายน้ำแบบแม่นยำอัจฉริยะ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ แอพพลิเคชั่นสั่งการและแสดงผลบนสมาร์ทโฟน อุปกรณ์วัดค่าความชื้นในดินราคาถูก อุปกรณ์ประมวลผลและสั่งการไร้สายสำหรับการเปิด – ปิดวาล์วน้ำอัตโนมัติ และอุปกรณ์วาล์วน้ำอัจฉริยะไร้สาย โดยการทำงานของระบบอุปกรณ์ก่อนอื่นเกษตรกรจะต้องกำหนดค่าความชื้นในดินสูงสุด ต่ำสุด บนแอพพลิเคชั่น เพื่อส่งข้อมูลไปยังสมองกลฝังตัว (Microcontroller) ส่วนข้อดีหรือประโยชน์ของการใช้ระบบอุปกรณ์จ่ายน้ำแบบแม่นยำอัจฉริยะ ต้นพืช ผัก ผลไม้ ที่ปลูกจะได้รับน้ำที่เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการ และมีความแม่นยำ ช่วยเกษตรกรลดการใช้แรงงาน ระยะเวลาการรดน้ำแปลงเพาะปลูกสั้นลง และประหยัด ทำให้เกษตรกรลดรายจ่ายมีรายได้เพิ่ม พร้อมได้ผลผลิตที่มีคุณภาพอีกด้วย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน