X

“สสจ.นครพนม” ประกาศเจตจำนง สุจริตป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฯ

นครพนม – วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมร่มฉัตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นครพนม โดยงานตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานและกล่าวนำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานในสังกัด ดังนี้

1) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 2) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดนครพนม โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมตามที่กำหนดไว้

3) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จะตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจเกิดผลกระทบต่อหน่วยงาน ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น และ 4) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จะมุ่งมั่นสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตาม หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน

อนึ่ง กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสเป็นตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวชี้วัดที่ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ไตรมาส 4 ร้อยละ 92) มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจติต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) จำนวน 24 กิจกรรม 9 ดัชนีชี้วัด โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวย้ำว่า “การประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นการยกระดับดัชนีการรับรู้ความปลอดจากการทุจริต(CPI) ในระดับประเทศให้สูงขึ้นต่อไป”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน