รมว.อนุทิน และครูแก้ว  มูลนิธิฟ้าสั่งเปิดศูนย์ฟอกไตฟรี งบกว่า 20 ล้าน ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเกือบ 300 ราย

นครพนม – “ผู้ป่วยโรคไตขอบคุณ” รมว.อนุทิน และครูแก้ว  มูลนิธิฟ้าสั่งเปิดศูนย์ฟอกไตฟรี งบกว่า 20 ล้าน ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเกือบ 300 ราย

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.ที่โรงพยาบาลอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม นายอนุทิน ชาญวีระกุล รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย “ครูแก้ว” นายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม เขต 1 พรรคภูมิใจไทย/รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง และ “เจ้าสัวบีทีเอส” นายคีรี กาญจนพาสน์ ในนามมูลนิธิฟ้าสั่ง และคณะร่วมพิธีเปิดศูนย์ไตเทียม ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิฟ้าสั่งให้การสนับสนุนกว่า 20 ล้านบาท ได้ตั้งศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง จำนวน 15 เครื่อง สนับสนุนโรงพยาบาลอำเภอศรีสงคราม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยไต บริการฟอกไตฟรี เป็นการนำร่องแห่งแรกของจังหวัดนครพนม

“ครูแก้ว”นายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม เขต 1 พรรคภูมิใจไทย/รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เปิดเผยที่มาของศูนย์ไตเทียม ว่า ก่อนนี้ได้เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านผู้ป่วยโรคไต ที่ต้องเข้ารับการรักษา และมีค่าใช้จ่ายสูง ประมาณเดือนลขกว่า 12,000 – 15,000 บาท อีกทั้งมีระบบการรักษาฟอกไตไม่เพียงพอ จึงได้หารือกับนายอนุทิน ชาญวีระกุล รองนายกรัฐมนตรี/รมว.สาธารณสุข  และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ไปขอรับการสนับสนุนจากนายคีรี กาญจนพาสน์ เจ้าสัวบีทีเอส ในนามมูลนิธิฟ้าสั่ง  สนับสนุนงบประมาณ เปิดศูนย์ไตเทียมงบกว่า 20 ล้านบาท นำร่องตั้งศูนย์ฟอกไต เปิดบริการให้ฟรี ณ โรงพยาบาลอำเภอศรีสงคราม เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย เพราะผู้ป่วยแต่ละคนจะต้องฟอกไต เดือนละไม่ต่ำกว่า 7-8 ครั้ง ค่าใช้จ่ายครั้งละตกประมาณ 1,000 บาท สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้เป็นอย่างมาก แต่เมื่อเปิดศูนย์ไตเทียมฟอกไตฟรี ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้วันละ 40-45 คน/วัน เพราะมีจำนวน 15 เครื่อง แต่ละเครื่องสามารถฟอกไตได้ 3 คน/วัน สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ครอบคุมพื้นที่ 4 อำเภอ โดยจะเน้นผู้ป่วยยากจนด้อยโอกาสเป็นอันดับแรก และจะวางแนวทางขยายเปิดศูนย์ให้เพียงพอกับผู้ป่วยในอนาคต

ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี/รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังทั่วประเทศประมาณ 8 ล้านคน เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2 แสนคน นับเป็นปัญหาสำคัญของระบบสาธารณสุขที่ต้องเร่งแก้ไข  โดยการขยายระบบบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคไต ให้ครอบคลุมทั้งการฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียม การล้างไตผ่านหน้าท้อง เพิ่มศักยภาพให้โรงพยาบาลเป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ รวมทั้งจัดตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อมในโรงพยาบาลชุมชนรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน  ในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็มลดโรค NCDs ลดภาวะแทรกซ้อนและการเกิดโรคไตวาย

นายอนุทินฯกล่าวต่อว่า สำหรับการเปิดศูนย์ฟอกไต (มูลนิธิฟ้าสั่ง) จัดตั้งที่โรงโรงพยาบาลศรีสงคราม เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และมูลนิธิฟ้าสั่ง เป็นการจัดบริการฟอกไตฟรี โดยเน้นให้บริการผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส โดยมูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการฟอกไตแก่ผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลศรีสงคราม รายละ 1,000  บาท ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงให้สามารถเข้าถึงการบริการ ลดการเดินทางไปยังโรงพยาบาลห่างไกล และลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีเตียงให้บริการ จำนวน 15 เตียง ให้บริการผู้ป่วยได้สูงสุดวันละ 45 ราย

ซึ่งโรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ จากการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของจังหวัดนครพนม ปี 2563 พบว่า 1 ใน 10 ลำดับ คือ กลุ่มปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคไต เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้น พบว่า มีจำนวนตายด้วยโรคไตวาย (N 17- N17 ในปี 2559-2563 เท่ากับ 349,407,384,393 และ 249 คน ตามลำดับ) ในปี 2563 มีจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทั้ง 5 ระยะ จำนวน 9,796 ราย ซึ่งพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยไตระยะที่ 3 มากที่สุด จำนวน 4,100 ราย โดยโรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด ต้องเข้าการรักษาอย่างต่อเนื่อง และมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ภาวะไตวายระยะสุดท้าย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือด การล้างไตทางช่องท้อง หรือการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดทดแทนไตเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้ มีสาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปก่อให้เกิดโรคเรื้อรัง ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จังหวัดนครพนมมีการให้บริการบำบัดทดแทนไต ประกอบด้วย 1.การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีหน่วยให้บริการทั้งหมด 7 แห่ง (เอกชน 2 แห่ง) มีจำนวนเครื่องไตเทียมทั้งสิ้น 84 เครื่อง เปิดให้บริการ 2-3 รอบ ตามศักยภาพของแต่ละโรงพยาบาล ทุกหน่วยบริการผ่านการประเมินตรววววววจรับรองมาตรฐานจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์โรคไต และผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการไตเขต มีจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 565 ราย รอคิวรับบริการ 339 ราย(รอคิวรับบริการใกล้บ้าน 2.การล้างไตทางหน้าท้อง (CAPD) มีโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ให้บริการล้างไตทางหน้าท้อง จำนวน 2 แห่ง คือโรงพยาบาลนครพนม และ โรงพยาบาลศรีสงคราม มีจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 295 ราย มีผู้ป่วยรอคิวอีกจำนวน 9 ราย โดยนายศุภชัยได้เตรียมจะขอการสนับสนุนเครื่องฟอกไตเพิ่มจาก รมว.สาธารณสุข