สมาคม อบต.นครพนม ร้องผู้ว่าฯ จี้เร่งงบพัฒนาแหล่งน้ำกว่า 350 ล้าน หลังรัฐอนุมัติเกือบครึ่งปี

นครพนม – สมาคม อบต.นครพนม ร้องผู้ว่าฯ จี้เร่งงบพัฒนาแหล่งน้ำกว่า 350 ล้าน หลังรัฐอนุมัติเกือบครึ่งปี ถูกยื้อไปมาไม่คืบหน้า

วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายสุภวิทย์  พรรณวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล(นายก อบต.ฯ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ในฐานะนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครพนม(นายก อบต.จว.ฯ)  พร้อมด้วย นายสุทพ  รักษาพล นายก อบต.นาแก  รวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ฯ ประมาณ 11 คน  ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคม อบต.จังหวัดนครพนม  ได้รวมตัวกันออกมาเคลื่อนไหว นำเอกสารในนามสมาคม อบต.จว.นครพนม เข้าร้องเรียนต่อ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อให้ติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ  เกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอของ จ.นครพนม

กล่าวคือปีงบประมาณ 2563 ทางรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น  เพื่อใช้ดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ที่จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก้ปัญหาในพื้นที่ 12 อำเภอ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ มาตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นเงินกว่า 350 ล้านบาท รวมกว่า 450 โครงการ  แต่ปัจจุบันไม่มีความคืบหน้า กระทั่งจะสิ้นสุดปีงบประมาณในวันที่ 30 กันยายน  2563  เนื่องจากปัญหาความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล ที่มอบหมายให้จังหวัดดำเนินการ อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบระดับจังหวัด ไม่ดำเนินการสานต่อ จึงเสี่ยงต่อปัญหาเงินงบประมาณตกปีงบประมาณ  เพราะไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ จึงส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับประโยชน์ ทั้งที่ยังได้รับผลกระทบปัญหาความเดือดร้อนอย่างหนักเกี่ยวกับแหล่งน้ำ

โดยทางสมาคม อบต.จว.นครพนม จึงได้ออกมาเคลื่อนไหว เร่งรัดให้ทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม วางแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดความชัดเจน รวมถึงเร่งรัดให้ดำเนินการหาผู้รับจ้าง รวมถึงใช้งบประมาณให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดคือภายในวันที่ 30 กันยายน 2563  ซึ่งหากล่าช้าจะส่งผลกระทบให้งบประมาณกว่า 350 ล้านบาท สูญเปล่าไม่สามารถนำมาพัฒนาแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้  ในครั้งนี้ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้รับทราบปัญหา พร้อมมอบหมายให้ นายอินศร  อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม รับเรื่องนำไปพิจารณา วางแนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วน

ทั้งนี้ ทางด้าน นายสยาม ศิริมงคล เปิดเผยว่า ตนมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องการเร่งรัดให้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งเรื่องการพัฒนาแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ ภัยแล้ง น้ำท่วม รวมถึงการบริหารจัดการงบประมาณในท้องถิ่น

โดยทางจังหวัดนครพนม ได้เห็นความสำคัญและติดตามปัญหามาตลอด แต่ขอทำความเข้าใจว่า บางโครงการทางจังหวัดนครพนม จะต้องรอการพิจารณาอนุมัติจากส่วนกลาง และจะต้องเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย  ซึ่งอาจะทำให้เกิดความล่าช้า แต่เมื่อเกิดปัญหาตนยืนยันจะเร่งรัดให้สามารถดำเนินการได้ทันปีงบประมาณนี้ โดยเฉพาะเรื่องแหล่งน้ำถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่จะต้องดำเนินการแก้ไข แต่ในส่วนของการดำเนินการจะต้องผ่านขั้นตอนการใช้งบประมาณที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา

ในส่วนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจไม่เข้าใจว่างบประมาณที่อนุมัติลงมาพัฒนาแหล่งน้ำ สาธารณูปโภคในพื้นที่ จะส่งตรงมาทางอำเภอ หรือทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง ตนไม่อยากให้มองเป็นความได้เปรียบเสียเปรียบ ไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้ง โดยทางจังหวัดนครพนม จะเร่งหารือระหว่างอำเภอ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ร่วมกันดูแลแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด และจะวางแนวทางให้สามารถใช้งบประมาณได้ทันตามกรอบเวลา

นายสุภวิทย์  พรรณวงศ์ นายก อบต.โนนตาล ในฐานะนายกสมาคม อบต.ฯ เปิดเผยว่า วันนี้ตนรวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ได้รวมตัวกันมาเสนอปัญหาต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เนื่องจากปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณ ทั้งงบอุดหนุนจากรัฐบาลที่ไม่เพียงพอ รวมถึงเงินเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนา ที่ถูกส่วนกลางเรียกคืน ไม่สามารถใช้งบประมาณได้  รวมถึงปัญหาการจัดเก็บภาษีรายได้ที่ลดลง ตามนโยบายแก้ผลกระทบจากโควิดที่ให้ลดการจัดเก็บภาษีเหลือแค่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น

ซ้ำร้ายล่าสุดจังหวัดนครพนม ได้รับงบประมาณพัฒนาแหล่งน้ำรับมือภัยแล้ง กว่า 300 ล้านบาท รวมกว่า 400 โครงการ ที่กระจายลงตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอต่างๆ  หลังรัฐบาลอนุมัติโครงการ ตั้งแต่ต้นปี 2563 ตามที่จังหวัดนครพนมมีการเสนอโครงการ แต่ปัจจุบันเหลือระยะเวลาแค่ 10 กว่าวัน จะสิ้นสุดปีงบประมาณ ยังไม่สามารถดำเนินโครงการหาผู้รับจ้างได้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องความไม่ชัดเจนของหน่วยงานระดับจังหวัด ในการวางแนวทางให้อำนาจหาผู้รับจ้างตามระเบียบ  เพราะยังติดขัดระหว่างอำเภอกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีคำสั่งชัดเจนในการมอบอำนาจให้ดำเนินการ จึงเกิดปัญหายืดเยื้อจะสิ้นปีงบประมาณ

อีกทั้งบางโครงการหลังมีการอนุมัติโครงการ แต่ยังต้องทำหนังสือขออนุญาต ใช้พื้นที่ในการพัฒนาแหล่งน้ำ จึงเกิดความล่าช้าตามมา ตนมองว่าหากจังหวัดนครพนม หรือผู้มีอำนาจไม่เร่งรัด วางแนวทางชัดเจนว่าจะให้หน่วยงานท้องถิ่น หรืออำเภอดำเนินการ สิ่งที่ตามมาคืองบประมาณกว่า 300 ล้านบาท ตกแน่นอน ทั้งที่เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล สุดท้ายชาวบ้าน เกษตรกรในพื้นที่แทนที่จะได้รับประโยชน์ สุดท้ายผีซ้ำด้ามพลอย เป็นแค่ความฝัน มีแค่นโยบายแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ คนเดือดร้อนคือประชาชน และคนที่ใกล้ชิดรับทราบปัญหาตลอดคือ ผู้บริหารท้องถิ่น อยากวิงวอนให้รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย รวมถึงจังหวัดนครพนม เร่งดำเนินการ สำคัญที่สุดในส่วนของการดูแลรับผิดชอบ ทางอำเภอ รวมถึงท้องถิ่น จะต้องหารือร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด ไม่ใช่มายื้อเวลาให้เสียงบประมาณสูญเปล่า

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น