ชาวเรณูผู้ไทสู้ภัยโควิด ปลูกพืชผักสมุนไพรไว้บริโภค ช่วยลดรายจ่าย มีแหล่งอาหารที่มั่นคง

นครพนม – เกษตรกรนครพนม ยิ้มออก !! ชาวเรณูผู้ไทสู้ภัยโควิด ปลูกพืชผักสมุนไพรไว้บริโภค ช่วยลดรายจ่าย มีแหล่งอาหารที่มั่นคง

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศ ทำให้มีมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เกิดปัญหาการกระจายสินค้า และการขาดแคลนพืชอาหารเพื่อการบริโภค รัฐบาลจึงดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการ “โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด – 19” เพื่อเป็นมาตรการเสริมในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ให้เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบมีพืชอาหารบริโภคสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ช่วยลดค่าจ่ายใช้ในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนการแก้ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์ พืชพันธุ์ดีในท้องถิ่น และสนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อดำเนินการตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในอนาคต

นายราชันย์ ไชยศิลป์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากโครงการ “โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด – 19” ซึ่งได้มอบต้นพันธุ์พืชผักและสมุนไพร จำนวน 7 ชนิด ประกอบด้วย พืชผักและสมุนไพรหลัก จำนวน 4 ชนิด เป็นพืชที่เป็นที่นิยมในการบริโภคและสามารถผลิตได้ง่าย ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร มะละกอ พริก และมะเขือ และพืชผักและสมุนไพรเสริม จำนวน 3 ชนิดได้แก่ มะรุม ผักหวานบ้าน และแคบ้าน นอกจากนี้ยังได้มอบต้นพันธุ์พริกไทย พร้อมปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ไว้ให้เกษตรกรเพิ่มเติมเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่รอบๆบ้าน ไว้สำหรับบริโภคสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนการแก้ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์พืชพันธุ์ดีในท้องถิ่น ส่งเสริม ให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินการตามระบบส่งเสริมการเกษตรผ่านอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรในชุมชน

สำหรับจังหวัดนครพนม ได้รับการจัดสรรต้นพันธุ์พืชตามโครงการดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 55,056 ต้น เพื่อมอบให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวนทั้งสิ้น 1,139 ราย เพื่อนำไปแจกจ่ายและกระจายต้นพันธุ์พืชผักสมุนไพรสนับสนุนให้เกษตรกรในหมู่บ้าน คิดเป็น 1,139 ครัวเรือน 3,417 หมู่บ้าน พร้อมจัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบ จำนวน 12 จุด ในพื้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 12 อำเภอ เพื่อเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ได้ศึกษาและเรียนรู้ด้านสรรพคุณของพืชแต่ละชนิดพร้อมวิธีการปลูก โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำกับเกษตรกรที่เข้าไปเรียนรู้

 

นายระวิน สีกาลัง เกษตรกรตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร เปิดเผยว่า ตนเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จนทำให้ต้องตกงาน ซึ่งเดิมตนเองเคยทำงานเปิดร้านจำหน่ายอาหารภายในสนามบินแห่งหนึ่ง แต่เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดทำให้ทางสนามบินต้องปิดการให้บริการ จึงทำให้ไม่สามารถจำหน่ายอาหารต่อได้ จึงตัดสินใจเดินทางกลับมาพักที่บ้าน หลังจากกลับมาก็ไม่รู้จะทำอะไร ว่างงาน ไม่มีรายได้ และมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จากปัญหาดังกล่าวได้มีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ได้นำพันธุ์พืชผักและสมุนไพรมาให้ปลูก เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มีแหล่งอาหารไว้บริโภคในครัวเรือน
เดิมตนเองเป็นคนชอบทำการเกษตรอยู่แล้วจึงสนใจนำพันธุ์พืชมาปลูกในบริเวณรอบๆบ้านและปลูกพืชชนิดอื่นแซมร่วมไปในแปลง นายระวิน สีกาลัง เกษตรกรตำบลท่าลาด เผยเพิ่มเติมว่า อยากขอบคุณทางกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มีโครงการดีๆมาส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ได้มีแหล่งอาหารที่มั่นคง และมีแหล่งต้นพันธุ์พืชที่ดี เพื่อนำแจกจ่ายให้กับเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน