ชาวบ้านห้วยพระ ยื่นร้อง ป.ป.ช.นครพนม ลงดาบที่ดินฯสาขาท่าอุเทน ในมาตรา 157

นครพนม – “ไม่หยุดตามหาความยุติธรรม” ชาวบ้านห้วยพระ ยื่นร้อง ป.ป.ช.นครพนม ลงดาบที่ดินฯสาขาท่าอุเทน ในมาตรา 157

วันที่ 3 กันยายน 2563 นายพันธ์ ชมภูพระ ผู้ใหญ่บ้านห้วยพระ หมู่ 9 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม มอบหมายให้ นายเรืองชัย วงศ์อุระ อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพภาคประชาชน กระทรวงยุติธรรม เดินทางไปยังสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครพนม เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ นายศิริสานนท์ กุลฉวะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน โดยกล่าวหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามมาตรา 157

ก่อนหน้านี้วันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ร้องเรียนได้ไปแจ้งความในข้อหาเดียวกันต่อ พ.ต.อ.นที สิริวรวัชร์ ผกก.สภ.ท่าอุเทน และได้ไปสอบถามกับนายศิริสานนท์ กุลฉวะ ในสำนักงานที่ดินฯ สาขาท่าอุเทน ก็อ้างเหตุผลว่าเหตุที่ไม่ได้ยื่นหนังสือมติอันเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา  61  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เนื่องจากได้พบว่ามีที่ดินแปลงอื่น ที่มีการออกใบจองไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้นมาอีก และไม่ใช่เป็นเจ้าเดียวกันกับบริษัทเกษตรปิยมิตร คู่กรณีของชาวบ้านห้วยพระ จึงต้องทำการตรวจสอบให้ละเอียดก่อน ทั้งที่จริงในหนังสือของอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนฯ มีการระบุเลขที่ดินแต่ละแปลงทั้งเป็นโฉนดฯและ น.ส. 3 ก. ไว้อย่างชัดเจน การกล่าวอ้างของนายศิริสานนท์ กุลฉวะ จึงเป็นความเท็จ และทำให้เกิดความสงสัยว่านายศิริสานนท์ฯพยายามจะดึงเรื่องดังกล่าวไว้ จึงมายื่นเรื่องให้ ป.ป.ช.นครพนม ดำเนินการสืบสวนสอบสวน

ทั้งนี้ ในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ระบุไว้ว่า การออกโฉนดหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีกรมที่ดินฯลฯ มีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้ จากนั้นให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาคณะหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง และตัวแทนคณะผู้บริหารท้องถิ่น เป็นต้น โดยได้กำหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หากคณะกรรมการฯไม่สามารถดำเนินให้แล้วเสร็จภายในกรอบ ให้ขยายระยะเวลาดำเนินการได้ตามความจำเป็นแต่ต้องไม่เกิน 60 วัน และหลังคณะกรรมการฯมีมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งเรื่องรายงานให้อธิบดีกรมที่ดินพิจารณาภายใน 15 วัน

จากกรณีดังกล่าว กรมที่ดินได้มีหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา  61  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ลงวันที่   27  ธันวาคม  2562   ประกอบด้วยบุคคล  ดังนี้  1.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน ประธานกรรมการ 2.นายอำเภอท่าอุเทน  3.นายก อบต. ท่าจำปา  4.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม และ 5.นายศิริสานนท์    กุลฉวะ นักวิชาการที่ดินชำนาญการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม  สาขาท่าอุเทน เป็นทั้งกรรมการและเลขานุการ

การสอบสวนไม่สามารถแล้วเสร็จในกรอบ 60 วัน จึงได้ขยายเวลาออกไปอีก 60 วัน กระทั่งวันที่ 22 เมษายน 2563 คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมที่ดิน ว่า  “ควรเพิกถอนเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน  และ  น.ส.3 ก. ของบริษัท  เกษตรปิยมิตร  จำกัด ตามที่ระบุในวาระการประชุมที่  1  ทุกแปลง” และให้นายศิริสานนท์ กุลฉวะ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ต้องรายงานผลการสอบสวนต่ออธิบดีกรมที่ดินทราบ ภายในวันที่  25  เมษายน  2563

แต่หลังจากนั้นมานายศิริสานนท์ กุลฉวะ กลับเพิกเฉยไม่ยอมส่งรายงานต่ออธิบดีกรมที่ดินลงนาม แหล่งข่าวเผยว่าในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ระบุไว้อย่างชัดว่า ว่า เมื่อส่งรายงานให้อธิบดีกรมที่ดินแล้ว จะต้องพิจารณาภายใน 15 วัน ดังนั้นจึงมีคนในสำนักงานที่ดินฯ สาขาท่าอุเทน ยอมพลีชีพเพื่อปกป้องที่ดินที่ได้มาครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของนายทุนไว้

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น