X

นครพนม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 500,099 ตัว เฉลิมพระเกียรติ

นครพนม – ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 500,099 ตัว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่บริเวณฝายน้ำล้นบ้านโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม นายสมชาย ชำนิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 ที่จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม อำเภอปลาปาก และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงจัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรอย่างล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ดังจะเห็นได้ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ต่างๆ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ พระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงยั่งยืน สำหรับด้านการประมง พระองค์ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งทรงพระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการบำรุง พัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านการประมงตลอดมา

โดยฝายน้ำล้นแห่งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2544 เพื่อกักเก็บน้ำให้ราษฎรสองฝั่งลำห้วยศรีทนได้สูบน้ำไปใช้เพื่อทำการเกษตร เป็นฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 2.50 เมตร กว้าง 34 เมตร ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 1,000 ไร่ ซึ่งการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาบ้า และปลานวลจันทร์เทศ รวมทั้งสิ้น 500,099 ตัว

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน