X

นครพนมเฟ้นหาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัด

นครพนม – เฟ้นหาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อรับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะกรรมการลงพื้นที่คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม (พช.ฯ) จัดขึ้น เพื่อเฟ้นหาหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการชุมชนได้ดีที่สุดของจังหวัดนครพนม เพื่อเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับพระราชทานโล่รางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำชุมชน และประชาชนในหมู่บ้าน

สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข ดีเด่นระดับจังหวัดนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาจากที่เป็นหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมพัฒนาชุมชน และจังหวัดได้ประกาศเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่กรมพัฒนาชุมชนสนับสนุนเป็นอันดับแรก (ก่อนปี 2563) หรือหมู่บ้านที่หน่วยงานอื่นๆ สนับหนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง โดยต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมพัฒนาชุมชน เป็นหมู่บ้านที่ผ่านการรับรองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ซึ่งหมู่บ้านต้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการขับเคลื่อนตามแนวทางกิจกรรม 3 สร้าง คือ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

อีกทั้งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนที่เป็นรูปธรรม สามารถต่อยอดได้ เช่น การยกระดับรายได้ของครัวเรือนเป้าหมาย มีกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาเป็นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือสามารถเชื่อมโยงกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจำกัดได้ เป็นหมู่บ้านที่สามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการชุมชนพึ่งตนเองได้โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาจากกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือตามนโยบายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ
โดยในรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดในครั้งนี้ มี 3 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก บ้านนาแก หมู่ที่ 1 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม และบ้านศรีเวินชัย หมู่ที่ 6 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม ซึ่งจะมีการคัดสรรให้เหลือเพียงหมู่บ้านเดียวเท่านั้น เพื่อเข้าเฝ้า ฯ และรับพระราชทานโล่รางวัล

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน