X

เรือนจำนครพนม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างนาแปลงใหญ่ให้ผู้ต้องขังฝึกวิชาชีพก่อนพ้นโทษ

()

นครพนม – วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณเรือนจำกลางจังหวัดนครพนม นายณรงค์ชัย อรุณแสงศิลป์ อัยการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายจรูญ เหง่าลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ต้องขังชั้นดีร่วมทำกิจกรรมลงแขกดำนา ตามโครงการเกษตรนาแปลงใหญ่ไร่นาสวนผสม ที่เรือนจำกลางจังหวัดนครพนมที่ได้ดำเนินการควบคู่ไปกับโครงการบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานไบโอดีเซล ในการฝึกวิชาชีพด้านเกษตรกรรมแก่ผู้ต้องขัง เพื่อขยายผลการดำเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเป็นการตอบสนองต่อนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์

โดยโครงการเกษตรนาแปลงใหญ่ไร่นาสวนผสมของเรือนจำกลางจังหวัดนครพนม ได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับผู้ต้องขัง ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ส่วนหนึ่งของเรือนจำกลางจังหวัดนครพนมให้เป็นนาแปลงใหญ่ไร่นาสวนผสม ซึ่งภายในศูนย์ฯ จะมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งการปลูกข้าวหอมมะลิ การปลูกมะพร้าวน้ำหอม การปลูกมะม่วง ฝรั่ง กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า ผักหวานป่า กาแฟอาลาบิก้า ปลูกหญ้าพันธุ์เนเปียร์ รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีไบโอดีเชลมาใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และการเลี้ยงหม่อนไหมที่ได้รับการสนับสนุนมาจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งทุกกิจกรรมจะเป็นการเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรให้แก่ผู้ต้องขังทั้งยังทำให้ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการให้มีรายได้ระหว่างต้องโทษ ซึ่งรายได้ส่วนนี้จะกลายเป็นเงินออมสำหรับใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพภายหลังที่ผู้ต้องขังพ้นโทษไปแล้ว โดยในวันนี้นอกจากผู้ต้องขังจะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการขั้นตอนในการดำนาที่ถูกต้องแล้ว ยังได้เข้าใจถึงวิถีชีวิตแห่งความเอื้ออาทร การรู้จักให้ การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกและประสบการณ์การทำการเกษตรแบบพอเพียงจากนายมาร์ติน วีลเลอร์ ฝรั่งหัวใจอีสานที่วันนี้ได้เดินทางมาเยี่ยมลูกชายที่อยู่ในเรือนจำจังหวัดนครพนม และทางเรือนจำได้เชิญมาเป็นวิทยากร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรมแก่ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน