X

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนำคณะปลูกไม้ยืนต้นนำร่องอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 

นครพนม – อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนำคณะปลูกไม้ยืนต้นนำร่องอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ที่นครพนม

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่บ้านยอดชาด หมู่ที่ 2 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานนำคณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ตลอดจนนายอำเภอวังยาง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ผู้นำชุมชน หมอดดินอาสา เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมนำร่องปลูกไม้ยืนต้น ปลูกหญ้าแฝก ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและมอบเมล็ดพันธุ์พืชปรับปรุงบำรุงดิน ตามโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ำ ทั้งเป็นการช่วยปกป้องและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ บรรเทาภาวะโลกร้อน และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน รักษาสิ่งแวดล้อม

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีพระชนม์พรรษา 68 พรรษา กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดทำโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น โดยตั้งเป้าหมายการปลูกไม้ยืนต้นในครั้งนี้ไว้ทั่วประเทศ 1 ล้านกล้า ซึ่งโครงการจะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเพราะเป็นช่วงที่เหมาะแก่การเพาะปลูกเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน

โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งการลงทะเบียนนั้นจะต้องมีการปักหมุดพิกัดพื้นที่ในการปลูกที่ชัดเจนด้วย เพราะเราจะมีการเข้าไปดูแลแบบระยะยาว ที่จะทำให้กล้าไม้ทั้ง 1 ล้านกล้า กลายเป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงเป็นพื้นที่สีเขียวของชุมชน สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม ทั้งเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน จึงขอเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน หมอดินอาสา เกษตรกรทั่วไป เกษตรกรในเครือข่ายและประชาชนทั่วไปมาร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นตามพื้นที่ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นการสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมร่วมกัน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน