X

นครพนม ผบ.ร.3 พัน.3 มอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานกำลังพล ตามแนวนโยบายของกองทัพบก

นครพนม – ดูแล เสมือนครอบครัวเดียวกัน ผบ.ร.3 พัน.3 มอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานกำลังพล ตามแนวนโยบายของกองทัพบก

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง อ.เมือง จ.นครพนม พันโท อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) พร้อมด้วย คุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของกำลังพล หน่วย ร.3 พัน.3 ตามแนวนโยบายของกองทัพบก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสงเสริมการศึกษาของบุตรข้าราชการของหน่วย อันจะก่อให้เกิดผลดีในการพัฒนาประสิทธิภาพบุตรของกำลังพล ให้บุตรหลานกำลังพลของหน่วยมีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยขยันหมั่นเพียรใฝ่เรียน ใฝ่ศึกษา และเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของประเทศชาตินอกจากนั้นยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตร และเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว

พันโท อุทัย นิลเนตร เปิดเผยว่า กองทัพบกได้มีนโยบายในการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของกองทัพบก โดยเล็งเห็นว่าการส่งเสริมการศึกษาของบุตรข้าราชการ เป็นการพัฒนากองทัพบกอีกทางหนึ่ง และเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการ เพราะถือว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว กองทัพบกจึงได้มอบแนวนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก ได้พิจารณา สนับสนุนส่งเสริมบุตรข้าราชการในทุกระดับชั้นยศ โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยที่มีความประพฤติดี มีบุตรที่ขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียน ไฝ่ศึกษา เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ตามที่ตนเองถนัด ในการมอบทุนการศึกษาของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ในครั้งนี้จึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของกองทัพบก ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการของหน่วยเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีการศึกษา 2563 มีบุตรข้าราชการของหน่วยที่ขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา – ระดับปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้นรวม 91 ทุน

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน