จ.นครพนม เสริมศักยภาพผู้บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ในการบริหารงานพัสดุ

นครพนม – วัน 25 กุมภามพันธ์ 2563 ที่ ห้องประชุมพระธาตุพนมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นางสุธิษา จารุเมธาวิทย์ คลังจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า การบริหารงานราชการให้ประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชน มีหัวใจสำคัญในหลายๆส่วนด้วยกัน และหนึ่งในนั้นก็คือการบริหารงานพัสดุที่เป็นกระบวนการ ที่ทำให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่จะมาสนับสนุนและตอบสนองต่อความต้องการในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมของประเทศ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับงบประมาณ เร่งรัดการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันให้ได้โดยเร็ว โดยไตรมาสที่ 1 ต้องมีการเบิกจ่ายร้อยละ 23 ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่ายร้อยละ 54 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 77 และไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100 ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครพนม สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วตามระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ โดยในทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม จึงได้มอบหมายให้ สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจังหวัดนครพนม ขึ้น

โดยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 230 คน จะได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนแนวทางและวิธีปฏิบัติในกระบวนการบริหารสัญญา การปรับ การริบหลักประกัน การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ การขยายเวลาตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา การตรวจรับพัสดุ การพิจารณาอุทธรณ์ การทิ้งงาน รวมทั้งการใช้ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ในการบริหารสัญญาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งผลให้จังหวัดนครพนมสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ค้าภาครัฐได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดนครพนมเป็นไปตามเป้าหมาย สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นให้เม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ทั้งยังส่งผลให้หน่วยงานจัดเก็บภาษี ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร สามารถจัดเก็บภาษีจากภาคเอกชนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น