จังหวัดนครพนม ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนอำเภอเรณูนคร

 

นครพนม – วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงเรียนบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ นำโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม ออกให้บริการประชาชนแบบครบวงจรในจุดเดียว เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประธานในได้นำทุกคนร่วมกันกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จากนั้นร่วมกันประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมจะได้แนะนำส่วนราชการต่าง ๆ ให้กับประชาชนได้รู้จัก เพื่อให้ทุกคนได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และสามารถเข้ารับบริการได้อย่างถูกต้องตามความต้องการ โดยในโอกาสนี้ยังได้นำเอานโยบายของรัฐบาล สถานการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ปัญหาไวรัสโควิด 19 และปัญหายาเสพติด ตลอดจนวิธีการแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ ป้องกันเพื่อแก้ปัญหา ตลอดจนตอบข้อซักถามที่ประชาชนสงสัย จากนั้นได้มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำของชุมชน จำนวน 50,000 ตัว มอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7 ทุน มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน 10 ราย มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก 10 ราย มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 50 ราย และมอบถุงยังชีพเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมจำนวน 130 ชุด

ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไปรับบริการจากหน่วยหน่วยงานต่าง ๆ ที่ออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น การให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม ที่ได้นำเอาเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนทีมแพทย์มาให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพและทำทันตกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ที่ดิน เทคโนโลยีสมัยใหม่ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การเลือกใช้พลังงาน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้คำปรึกษาคำแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย การสร้างบ้าน การทำบัตรประชาชน การฝากเงินออม การทำประกันสังคม การทำประกันภัย การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน การแจกพันธุ์ต้นไม้ การขึ้นทะเบียนและทำหมันสัตว์ การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าทางการเกษตร และสินค้า OTOP รวมถึงการถ่ายทอดวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปสร้างเป็นอาชีพและรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น