ม.นครพนม ระอุ !! แถลงการณ์เถื่อนว่อนโซเซียล เตรียมกดดันนายกสภาฯคืนเก้าอี้

นครพนม – คืบหน้า กรณีมหาวิทยาลัยนครพนม (มนพ.) มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1 / 2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมีวาระประเด็นสำคัญ เกี่ยวกับการพิจารณาดำเนินการตามคำสั่ง รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ที่ อว.0233.7(3.23)/860 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ให้สภา มนพ. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และสอบวินัยร้ายแรง ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เกี่ยวกับปมปัญหาเครื่องบินฝึกบินของ วิทยาลัยการบินนานาชาติ เกิดอุบัติเหตุตก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ศพ คือ นายยิ่งยศ อุดรพิมพ์ อดีตนายก อบจ.มหาสารคาม พร้อมครูฝึกบินอีก 2 นาย ซึ่งต่อมามีการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีปัญหาการนำเครื่องบินไปใช้ในภารกิจส่วนตัวนอกเหนือจากภารกิจหลัก โดยคณะกรรมการชุดสอบสวนชี้มูลความผิดเหตุเครื่องฝึกบินตก มีผู้เกี่ยวข้องจำนวน 4 คน หนึ่งในนั้นคือ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีฯ อยู่ แต่เรื่องการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงกลับถูกดองไว้มาตั้งแต่นายกสภาฯ คนเก่าถึงปัจจุบัน

โดย ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ นายกสภา มนพ. เป็นประธาน และเรื่องการสอบวินัยร้ายแรง ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ฯ บรรจุอยู่ในวาระที่ 3.1 เป็นเรื่องเร่งด่วนและเป็นวาระลับ โดยกรรมการสภาฯต่างลุกขึ้นอภิปรายคัดค้าน ไม่ให้ตั้งกรรมการสอบสวนพร้อมขอให้ลงมติ แต่มีผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านเห็นว่าเรื่องนี้ต้องอิงข้อกฎหมาย ทำให้นายกสภาฯ และที่ประชุมจำต้อง ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแก่ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก พร้อมยกเลิกคำสั่งแต่งตั้ง ให้รักษาการอธิการบดีตามหนังสือคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนมที่ 062/2561 ลงวันที่10 มีนาคม 2561 พร้อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร เป็นรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมแทน เป็นเหตุให้ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก ต้องหลุดจากรักษาราชการฯอธิการบดี มนพ. ตามที่เสนอข่าวไปแล้ว

ปรากฏว่ามีกรรมการสภาฯจำนวน 9 คน ยื่นหนังสือคัดค้านการปลด ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ฯ โดยอ้างเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยกรรมการฯที่ลงลายชื่อคัดค้านนั้น ได้แก่ 1.รศ.ดร.คำรณ ศิระธนกุล 2.รศ.ดร.สนั่น ศรีสุข 3.ดร.พันตรี โคมพิทยา(กรรมการกลุ่มผู้บริหาร) 4.นายศรีสุข แสนยอดคำ นายกเทศบาลตำบลเรณูนคร 5.นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศบาลตำบลท่าอุเทน (กรรมการตัวแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และ 6.นายกิติศักดิ์ มะลัย 7.นายประพัฒน์พงษ์ ปรีชา 8.นายสันติสุข วรวัฒนธรรม 9.นายพีระพงษ์ ธีระเผ่าพงษ์ (กรรมการตัวแทนคณาจารย์)

ล่าสุด มีหนังสืออ้างเป็นแถลงการณ์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1 ระบุว่า”อนุสนธิ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ในวาระลับที่ 3.1 ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยนครพนมและชื่อเสียงเกียรติยศของ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก ซึ่งเป็นอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะรักษาราชการแทนอธิการบดี ม.นครพนม ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของ ม.นครพนม เป็นอย่างยิ่ง

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.นครพนม ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและได้พบข้อเท็จจริงว่าการประชุมสภาฯ ในวาระลับดังกล่าวมีกรรมการสภาฯหลายคนแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย พร้อมกับเสนอให้มีการลงมติ แต่ปรากฏว่า”นายกสภามหาวิทยาลัย” ทำหน้าที่ประธานการประชุมกลับพูดแทรกเป็นระยะๆ และบ่ายเบี่ยงไปเรื่องอื่น สุดท้ายก็สรุปว่าเป็นมติ”แบบมัดมือชก” และอ้างว่าเป็นมติให้พักงานและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับของสภา ม.นครพนม กล่าวคือการลงมติต้องกระทำด้วยการลงคะแนนแบบเปิดเผยด้วยการยกมือ หรือลงคะแนนแบบลับด้วยการกาบัตรจึงถือได้ว่าเป็นมติที่สมบูรณ์

ดังนั้น เมื่อที่ประชุมสภา ม.นครพนม ยังไม่ได้ลงมติ จึงไม่สามารถแต่งตั้งรักษาราชการคนอื่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ขณะเดียวกันนายกสภาฯยังได้ยกเลิกคำสั่งเดิมที่ 026/2561 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2561 แต่งตั้ง ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.นครพนม อีกด้วย การกระทำของนายกสภา ม.นครพนม (คนปัจจุบัน) ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาฯ แต่อย่างใด กลับใช้ทัศนคติที่มีนัยแอบแฝงซ่อนเร้นและแทรกแซงการบริหารของฝ่ายบริหาร มาอย่างต่อเนื่องและซ้ำซาก ตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกสภา ม.นครพนม เมื่อ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นมา

สภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงเรียกร้องให้นายกสภาฯ ทบทวนและยกเลิกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเร็ว หากยังดำเนินการใดๆ ที่เป็นไปโดยไม่ถูกต้องและบ่อนทำลายความรัก ความสามัคคี และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนครพนม พวกเราจะมีมาตรการคัดค้านตามครรลองของกฎหมายและความเหมาะสมต่อไป”

โดยแถลงการณ์ฉบับนี้ ไม่มีคณาจารย์ลงลายมือชื่อแม้แต่คนเดียว แล้วมีการส่งต่อในไทม์ไลน์และเฟซบุ๊กในกลุ่มสาธารณะ ซึ่งต่อมามีนายสมยศ สีแสนซุย อาจารย์คณะเทคโนโลยี่อุตสาหกรรม ม.นครพนม ออกมาเปิดเผยว่าแถลงการณ์ดังกล่าวเป็นแถลงการณ์เถื่อนเป็นการแอบอ้างใช้ชื่อสภาคณาจารย์ในการออกแถลงการณ์โดยไม่มีผู้ลงนามรับผิดชอบ เพราะไม่ได้อยู่ในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแพงพนม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริการ สำนักงานอธิการบดี ม.นครพนม พร้อมกับโพสลงในเฟซบุ๊ก ว่า” แถลงการณ์นี้ ใครเป็นคนออกครับ กรรมการสภาคณาจารย์ประชุมกันตอนไหน ใครร่วมประชุมบ้าง ใครเห็นด้วยกี่เสียง ไม่เห็นด้วยกี่เสียง ด้วยมติเท่าไหร่ ใครคือผู้ร่วมลงชื่อรับผิดชอบต่อแถลงการณ์นี้ ถ้าบอกว่าสภาไม่มีมติก็ทำเป็นตัวอย่างให้สภาดูหน่อยสิครับ ท่านที่เป็นตัวแทนในสภาคณาจารย์ทั้งหลาย จะร่วมกันลงลายมือชื่อกันก็ได้ แต่อย่าแถลงลอยๆ ผมในฐานะคนเลือกจะได้พิจารณาได้ถูกว่าที่เลือกเข้าไปแล้วใครคิดอย่างไร บ้าง อย่าลืมลงชื่อกันนะครับ ไม่เช่นนั้นมันจะเป็นแถลงการณ์เถื่อนๆ ไม่ต่างจากบัตรสนเท่ห์ที่บางคนบางกลุ่มถนัด ถ้าใช่ก็ลงชื่อมา ถ้าไม่ใช่ก็ควรออกมาปฏิเสธ กล้าทำต้องกล้ารับผิดชอบ”

ขณะเดียวกันวันที่ 15 มกราคม 2563 มีการเรียกประชุมกลุ่มผู้สนับสนุน ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก อดีต รก.อธิการบดี ม.นครพนม ณ โรงแรมแห่งหนึ่งใน เขตเทศบาลเมืองนครพนม เนื้อหาในการประชุมส่วนใหญ่จะเกี่ยวพันถึงมติสภาฯไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการแต่งตั้งรักษาราชการฯคนใหม่แทนนั้น ก็เป็นคำสั่งไม่ชอบของนายกสภาฯ เช่นเดียวกัน พร้อมกันนี้มีการสั่งผู้ที่เข้าประชุมที่มีประมาณเกือบ 30 คน ห้ามคัดค้านแถลงการณ์ที่อ้างเป็นมติของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.นครพนม เพราะหลังวันที่ 19 มกราคม ที่จะถึงนี้ “เราจะกลับมา” และจะเช็คบิลคนที่ไม่เห็นด้วยทั้งหมด ฯลฯ

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ดร.พีระพงษ์ ธีระเผ่าพงษ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ออกแถลงการณ์ที่ 001/2563 เรื่องชี้แจงข้อเท็จจริง ว่า “จากกรณีที่มีเอกสารเผยแพร่กรณีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการบริหารจัดการภายในสภามหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งมีถ้อยความโจมตีบุคคลต่างๆ มากมาย และหนังสือดังกล่าวได้กล่าวอ้างในนามสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น ข้าพเจ้า อาจารย์ ดร.พีระพงษ์ ธีระเผ่าพงษ์ ในฐานะประธานสภาคณาจารย์ฯ ขอปฏิเสธหนังสือและข้อความในแถลงการณ์ฉบับนั้น และมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับหนังสือฉบับดังกล่าว

หากมีการออกหนังสือหรือแถลงการณ์ใดๆจากสภาคณาจารย์ จะต้องมีการลงนามโดย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ โดยผ่านมติของประธานสภาคณาจารย์ฯเห็นชอบเท่านั้น และจะต้องมีอ้างอิงเลขที่ วันที่ ที่ชัดเจน ซึ่งจะต้องสามารถตรวจสอบได้
อนึ่ง ข้าพเจ้าในนามประธานสภาคณาจารย์ฯ ได้ประกาศในที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ในคราวประชุมสภาฯครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ไว้ว่า จะดำเนินการตามหน้าที่ทุกอย่างตาม พรบ.มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 มาตรา 23 และ 24 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2551 เท่านั้น และ จะเป็นตัวแทนบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยในการรวบรวมนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อสวัสดิการหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร และปกป้องชื่อเสียงของสถาบัน โดยไม่นำสภาคณาจารย์ฯ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใดๆ ยกเว้น เอกสิทธิ์ในการออกเสียงในสภามหาวิทยาลัยนครพนม เท่านั้น”

หลังมีหนังสือฉบับดังกล่าว ก็มีกลุ่มคณาจารย์ ม.นครพนม ต้องการให้ ดร.พีระพงษ์ ธีระเผ่าพงษ์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่ทำให้สภาคณาจารย์เสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียง ต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน