X

ตั้ง รก.อธิการบดีฯคนใหม่ ขณะกรรมการสภาฯบางส่วนยื่นหนังสือค้าน

นครพนม – ตั้ง รก.อธิการบดีฯคนใหม่ ขณะกรรมการสภาฯบางส่วนยื่นหนังสือค้าน แฉดองสอบวินัยกลั่นแกล้งอดีตคณบดี ว.พยาบาล คณาจารย์หวั่นมวยล้มต้มคนดู

กรณี มหาวิทยาลัยนครพนม(มนพ.) มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1 / 2563 โดยมีวาระประเด็นสำคัญ เกี่ยวกับการพิจารณาดำเนินการตามคำสั่ง ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ป.อว.) เนื่องจากมีหนังสือคำสั่งให้สภา มนพ. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และสอบวินัยร้ายแรง ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม หลังได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561เป็นต้นมา แต่ยังต้องรอขั้นตอนการโปรดเกล้าฯ ถึงปัจจุบันรักษาการฯมาเป็นระยะเวลานานเกือบ 2 ปี ก็ยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ และยังมีปัญหาข้อร้องเรียน เกี่ยวกับปมปัญหาเครื่องบินฝึกบินของ วิทยาลัยการบินนานาชาติ เกิดอุบัติเหตุตก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ศพ คือ นายยิ่งยศ อุดรพิมพ์ อดีตนายก อบจ.มหาสารคาม พร้อมครูฝึกบินอีก 2 นาย ซึ่งต่อมามีการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีปัญหาการนำเครื่องบินไปใช้ในภารกิจส่วนตัวนอกเหนือจากภาระกิจหลัก โดยคณะกรรมการชุดสอบสวนชี้มูลความผิดเหตุเครื่องฝึกบินตก มีผู้เกี่ยวข้องจำนวน 4 คน หนึ่งในนั้นคือ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีฯ อยู่ แต่เรื่องการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงกลับถูกดองไว้มาตั้งแต่นายกสภาฯคนเก่าถึงปัจจุบัน

กระทั่งมีหนังสือของกระทรวงฯ ที่ อว.0233.7(3.23)/860 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เรื่องการส่งเรื่องให้ดำเนินการทางวินัยหน้าที่และอำนาจ ส่งถึงสภา มนพ. จึงมีการเรียกกรรมการสภาฯประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1 /2563 ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม บ้านหนองเซา ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โดยมี ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ นายกสภา มนพ. เป็นประธาน ซึ่งการประชุมในวาระที่ 3.1 ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องเร่งด่วนและเป็นวาระลับ เป็นไปอย่างเคร่งเครียด กรรมการสภาฯต่างลุกขึ้นอภิปรายคัดค้านกันอย่างกว้างขวาง โดยพยายามจะฝืนคำสั่งหนังสือของกระทรวง อว. ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านเห็นว่าเรื่องนี้ต้องอิงข้อกฎหมาย ทำให้นายกสภาฯ และที่ประชุมจำต้องมีมติ ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแก่ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก พร้อมยกเลิกคำสั่งแต่งตั้ง ให้รักษาการอธิการบดีตามหนังสือคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนมที่ 062/2561 ลงวันที่10 มีนาคม 2561 พร้อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร เป็นรักษาการแทนอิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมแทนเป็นเหตุให้ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก ต้องหลุดจากรักษาราชการฯอธิการบดี มนพ. โดยใช้เวลาถกเถียงกันนานถึง 7 ชั่วโมง

ต่อมาวันที่ 11 มกราคม 2563 มีการประชุมสัมมนา “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม” ณ ห้อง LAFAYETTE โรงแรมเดอลัดดา ถนนสำราญชายโขงใต้ เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ปรากฏว่ากลุ่มคนสนิทอดีตรักษาราชการฯไม่ยอมเข้าร่วมประชุม โดยแหล่งข่าวแจ้งว่ามีการไปหารือเพื่อหาวิธีมาแก้เกม กระทั่งมีหนังสือคัดค้านการประชุมสภากรรมการ มนพ. ส่งถึง ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ นายกสภาฯ มีใจความว่า”ตามที่ มนพ.ได้นัดประชุมสภาฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 นั้น ในวาระที่ 3.1 ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องเร่งด่วน(วาระลับ) โดย ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ นายกสภาฯ ในฐานะประธานการประชุมฯ โดยแจ้งว่าหนังสือของกระทรวงอุดมศึกษาฯ ที่ อว.0233.7(3.23)/860 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง การส่งเรื่องให้ดำเนินการวินัยหน้าที่และอำนาจ โดยในหนังสือฉบับดังกล่าวได้อ้างถึงกรณีนำเครื่องบินของวิทยาลัยการบินนานาชาติฯ ขึ้นบินส่งบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นเหตุให้เครื่องบินตกมีผู้เสียชีวิต 3 คน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559
ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ มติที่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกับผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีชื่อ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทน อธิการบดี มนพ.รวมอยู่ด้วย

ภายหลังที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้ว โดย ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ ประธานในที่ประชุมสภาฯ โดยคำแนะนำของนายสุภัทร บุญส่ง ที่ปรึกษาสภาฯ ได้เสนอความเห็นว่าให้ปรับย้าย ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทน อธิการบดี มนพ. ไปดำรงตำแหน่งอื่นชั่วคราว แต่คณะกรรมการฯส่วนหนึ่งได้อภิปรายแสดงเหตุผลคัดค้านพร้อมทั้งขอให้มีการลงคะแนนเสียงในประเด็นดังกล่าว แต่ประธานในที่ประชุมกลับไม่ได้ดำเนินการลงคะแนนเสียง อันเป็นการดำเนินการประชุมและลงมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้าพเจ้ากรรมการสภา มนพ. ผู้มีรายชื่อตามหนังสือฉบับนี้ ขอคัดค้านมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้กรรมการตามรายชื่อนี้ขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมายต่อไป “

โดยกรรมการฯที่ลงลายชื่อคัดค้านมีจำนวนทั้งหมด 9 คน ได้แก่ 1.รศ.ดร.คำรณ ศิระธนกุล 2.รศ.ดร.สนั่น ศรีสุข 3.ดร.พันตรี โคมพิทยา(ทั้ง สามคนนี้อยู่ในกลุ่มผู้บริหาร) 4.นายศรีสุข แสนยอดคำ นายกเทศบาลตำบลเรณูนคร 5.นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศบาลตำบลท่าอุเทน (ทั้งสองคนนี้เป็นตัวแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และ 6.นายกิติศักดิ์ มะลัย 7.นายประพัฒน์พงษ์ ปรีชา 8.นายสันติสุข วรวัฒนธรรม 9.นายพีระพงษ์ ธีระเผ่าพงษ์ (เป็นตัวแทนคณาจารย์)

นอกจากนี้มีบุคคลใช้ชื่อ”บุญรอด” เขียนข้อความเผยแพร่ในไลน์กลุ่มคณาจารย์ มนพ. ใจความดังนี้ “วันนี้ผมได้เข้าร่วมประชุมที่มุกดาหารในช่วงเช้าครับ จากการประชุมฯ ดร.นพ มีความเห็นสาระสำคัญเพื่อสื่อถึงท่านอธิการที่เราเคารพรักยิ่งและพวกเราทุกคนดังนี้ 1.ท่านนายกพูดต่อว่าเรื่องข่าวท่านพูดทำนองอย่างโมโห ท่านที่ว่าปล่อยข่าวและในเนื้อข่าวเกินจริงมาก 2.ท่านอธิการบดีไม่ได้โดนปลดแต่พักรอการสอบสวนจากกรรมการที่ตั้ง 3.ในเหตุการณ์นี้เพื่ออยากให้ท่านอธิการปราศจากข้อกล่าวหาก่อนนำเสนอโปรดเกล้า 4.ให้รองและ ผช.ใช้ชุดเดิม 5.ท่านจินดาแนะว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์ควรแก้ข่าวด้วย 6.สังเกตว่าท่านอ.หมอ อ.จินดาก็พยายามช่วยครับ 7.การสอบสวนเป็นช่วงเวลาสั้นๆไม่น่าเกินสองเดือน ท่านอธิการเราจะกลับมาและเด่นสง่าและคดีนี้เกิดนานแล้วจะได้เคลียร์ท่านครับ 8.ผมรักและเคารพและชื่นชมท่านอธิการมากๆท่านเก่งและดีมากๆความคิดที่นำสมัย รวดเร็ว ให้โอกาสพวกเราในการทำงาน ดังนั้นพวกเราต้องช่วยท่านและนำมาเพื่อความสมานสามัคคีในNPU Family เราเจริญยิ่งๆขึ้นไป 9.การประขุมในช่วงเช้าเป็นการประชุมที่ดีและทำให้คนที่ไปฟังชัดเจนมาก และเป็นผลดีต่อท่านอธิการครับผม ผมพร้อมอยู่เคียงข้างท่าน..บุญรอด ครับ”
ซึ่งจากกรณีดังกล่าว ทางศาสตราจาย์ ดร. สุนทร บุญญาธิการ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้กล่าวกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ว่ากรณีสื่อนำเสนอข่าวว่ามีการปลดรักษาการ อธิการบดี ม.นครพนมว่า ความจริงเป็นไม่ได้เป็นการปลด แต่เป็นเพียงการพักงานเพื่อรอการสอบสวนจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อให้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมได้พิสูจน์ตัวเอง หากผลการสอบสวนแล้วพบว่าไม่มีความผิดก็จะได้กลับมาดำรงตำแหน่งเดิมและรอการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อไป คาดว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จในเวลาไม่เกินสองเดือนส่วนรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีชุดเดิมยังคงทำงานไปตามปกติ โดยข้อมูลดังกล่าวปรากฎในเอกสารข่าวของฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนครพนมได้ออกข่าวชี้แจงกรณีดังกล่าวด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้าที่จะมีหนังสือ ที่ อว.0233.7(3.23)/860 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ให้สอบวินัยร้ายแรง ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปฏิบัติราชการแทนปลัด อว.ได้ ส่งหนังสือที่ อว.0233.3(3.16)/6219 ถึงนายกสภา มนพ. ให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก โดยถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ กลั่นแกล้งดำเนินการทางวินัยและสั่งพักราชการ ผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร อดีตคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ หลายต่อหลายครั้ง และยังเสนอสภา มนพ.แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีฯ ทั้งที่บุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ.2560 แต่ทางสภา มนพ.ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้จนถึงปัจจุบัน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน