ห้ามลงเล่นนำ้ หรือทำกิจกรรมทางน้ำ ในแม่น้ำเพชรบุรี

เพชรบุรี-ประกาศจังหวัดเพชรบุรี ฉบับที่ 10/2563 ขอความร่วมมือ ห้ามมิให้ลงเล่นน้ำ สาดน้ำ หรือทำกิจกรรมทางน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีอันเป็นการเสี่ยงต่อการติดต่อและแพร่กระจายของโรคโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ประเมินสถานการณ์และมีข้อกำหนดผ่อนคลายต่อไป


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเพชรบุรี ได้ลวนามและประกาศจังหวัดเพชรบุรี ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามมิให้ลงเล่นน้ำ สาดน้ำ หรือทำกิจกรรมทางน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย(ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น


เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินกิจการ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงน้อยและปานกลาง จังหวัดเพชรบุรี จึงได้มีคำสั่งจังหวัดพชรบุรีห้ามเปิดร้านค้า สถานที่ หรือกิจการบางประเภท และเปิดชายหาดตลอดแนวจังหวัดและอนุญาตให้เดินเล่น นั่งพักผ่อน จำหน่ายสินค้า อาหาร ฯลฯ บริเวณชายหาด แต่ยังคงห้ามมิให้ลงเล่นน้ำ หรือเล่นกีฬา ไคท์เชิร์ฟ หรือกีฬาทางน้ำอื่นใด

อย่างไรก็ตามการเปิดสถานที่กิจกรรมและกิจการต่างๆ มีผลทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างพื้นที่ มาท่องเที่ยวชายหาดจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งมาท่องเที่ยวและลงเล่นน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีที่อำเภอแก่งกระจาน และอำเภออื่นๆ ในจังหวัด ซึ่งการรวมตัวของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะการลงเล่นน้ำ การเล่น หรือการทำกิจกรรมทางน้ำ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ มิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในพื้นที่ซึ่งเคยควบคุมได้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๒ (๖) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘(ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑พฤษภาคม พศ.๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีในฐานะผู้กำกับการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่จังหวัดเพชรบุรี โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ในคราวประชุมคณะกรการโรติดต่อจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พศ. ๒๕๖๓


จึงประกาศห้ามมิให้ลงเล่นน้ำ สาดน้ำ หรือทำกิจกรรมทางน้ำอื่นใด รวมถึงกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มบริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรี อันเป็นการเสียงต่อการติดต่อและแพร่กระจายของโรคโควิด 9 จนกว่าจะได้ประเมินสถานการณ์และมีข้อกำหนดให้ผ่อนคลายต่อไป


โดยขอความร่วมมือให้ประชาชน นักท่องเที่ยว เจ้าของสถานที่ หรือสถานประกอบการที่มีพื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรี ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี ฉบับนี้โดยเคร่งครัด และให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวช้องกับสถานที่ดังกล่าวเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ กำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดเพชรบุรีฉบับนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นตันไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ (นายกอบชัย บุญอรณะ) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเพชรบุรี.///

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุวโรจน์ สร้อยสุวรรณ์

สุวโรจน์ สร้อยสุวรรณ์

เป็นผู้สื่อข่าวที่ปฎิบัติงานมากว่า 20 ปี ปัจจุบัน ปี2563 ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี