ปิดโรงแรมที่พัก ทั่วทั้งจังหวัดเพชรบุรี ถึง 31 พ.ค.63

เพชรบุรี- นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพขรบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเพชรบุรี ออกประกาศคำสั่งจังหวัด ให้ปิดโรงแรมทุกประเภท ทั่วทั้งจังหวัดเพชรบุรี เพื่อลดความเสี่ยง ในการแพร่ระบาดของโควิด19

ทั้งนี้ก่อนออกคำสั่งผิดโรงแรม ในวันที่ 7 เมษายน ผู้ว่าฯเพชรบุรี ได้แถลงถึงสาเหตุที่จะสั่งปิด และได้ออกคำสั่งปิดโรงแรม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ให้ปิดโรงแรมที่พักรายวันทุกประเภท จนถึง วันที่ 31 พ.ค.2563

ผู้สื่อข่าว 77 เพชรบุรี รายงานว่า สาระสำคัญ ของคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 595/2563 คือ ให้ปิดโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต และไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทุกประเภท สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนญาต ที่พักประภทพูลวิลล่า คอนโดมิเนียมที่ประกอบธุรกิจโรงแรม อพาร์ทเมนท์ บ้านพัก ห้องเซ่า หรือสถานประกอบการในลักษณะให้เซ่าพักรายวัน /// ยกเว้น กรณีโรงแรม หรือที่พักที่มีผู้เข้าพักอยู่ก่อน จะมีคำสังให้ผู้เข้าพักสามารถเข้าพักต่อไปได้ จนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องพักจนหมด แล้วให้ปิดทันทีโดยไม่ให้มีการรับผู้เข้าพักเพิ่มอีก และเพื่อประโยชน์ในการตรวจคัดกรองโรค ให้โรงแรม หรือที่พัก ที่ยังมีนักทีองเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้าพักอยู่แจ้งจำนวนและรายชื่อ ผู้เข้าพักพร้อมทั้งวันที่ครบกำหนดที่ต้องออกจากห้องพักไห้อำเภอทราบ /// หากผู้เข้าพักคนใดมีอาการเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ จะต้องถูกส่งไปแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการ ยังสถานที่จังหวัดกำหนด


หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ จะมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจได้ร้บโทษตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑)

ทั้งนี้ รายละเอียดมีรายละเอียดคำสั่ง ที่ 595/2563 ทั้งฉบับดังนี้ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกวัางขวางไปหลายประเทศทั่วโลก โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ /// กำหนดให้โรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ. ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นขอบของคณะรัฐมนตรี จึงได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เกี่ยวกับโรคดังกล่าว /// ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดและติตเชื้อของโรโควิด ๑๙ ของจังหวัดมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูล ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศและจากนอกพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จำนวนกว่า ๓,๐๐๐ ราย พบผู้ติดเชื้อจำนวน ๒ ราย เฝ้าระวัง จำนวน ๑๑๒ ราย ///ประกอบกับจังหวัดเพชรบุรีมีโรงแรมและที่พักต่างๆ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่งชาติเข้าพักอาศัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคทั้งผู้เข้าพัก พนักงานโรงแรม และสถานที่ ซึ่งยากต่อการ ควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวัง /// ดังนั้น เพื่อเบ็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑)แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๒ ขัอ ๕ ข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีโดยควานเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๘/ ๒๕๖๓ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ จึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ /// ให้ปิดโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต และไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทุกประเภท สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนญาต ที่พักประภทพูลวิลล่า คอนโดมิเนียมที่ประกอบธุรกิจโรงแรม อพาร์ทเมนท์ บ้านพัก ห้องเซ่า หรือสถานประกอบการในลักษณะให้เซ่าพักรายวัน  ยกเว้น กรณีโรงแรม หรือที่พักที่มีผู้เข้าพักอยู่ก่อน จะมีคำสังให้ผู้เข้าพักสามารถเข้าพักต่อไปได้ จนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องพักจนหมด แล้วให้ปิดทันทีโดยไม่ให้มีการรับผู้เข้าพักเพิ่มอีก // และเพื่อประโยชน์ในการตรวจคัดกรองโรค  ให้โรงแรม หรือที่พัก ที่ยังมีนักทีองเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้าพักอยู่แจ้งจำนวนและรายชื่อ ผู้เข้าพักพร้อมทั้งวันที่ครบกำหนดที่ต้องออกจากห้องพักไห้อำเภอทราบ หากผู้เข้าพักคนใด มีอาการเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ จะต้องถูกส่งไปแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการ ยังสถานที่จังหวัดกำหนด ///หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ จะมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจได้ร้บโทษตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑) /// ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๘ เมษายน พ. ศ. ๒๕๖๓ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพขรบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเพชรบุรี

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุวโรจน์ สร้อยสุวรรณ์

สุวโรจน์ สร้อยสุวรรณ์

เป็นผู้สื่อข่าวที่ปฎิบัติงานมากว่า 20 ปี ปัจจุบัน ปี2563 ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี