X

ลดเสี่ยงโควิด จังหวัดเพชรบุรีสั่งเข้ม 4 ข้อ ฝ่าฝืนปรับ 2 หมื่นบาท

เพชรบุรี- คำสั่งจังหวัด 4 ข้อเข้ม ห้ามผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัวออกนอกบ้าน ให้ผู้ใกล้ชิดดูแลตามคำแนะนำ ทุกคนที่ออกนอกบ้านต้องใส่หน้ากาก และห้ามจำหน่ายสุรา

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 นายกอบชัย บุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเพชรบุรี ได้ ออกคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 592/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19


ข้อ 1 ให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว อยู่แต่ในเคหสถานหรือที่พำนักของตน ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งมิอาจหลีกเลี่ยงได้


ข้อ 2 ให้บุคคลผู้ใกล้ชิดหรือผู้ดูแลบุคคลตามข้อ 1 ดูแลผู้สูงอายุหรือกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว ตามข้อแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้สูงอายุหรือกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวฯ โดยตรง


ข้อ 3 ให้ประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนักของตน


ข้อ 4 ให้ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านขายสินค้าทั่วไป และร้านอาหาร ซึ่งมิได้สั่งให้ปิดบริการ แต่ต้องมีมาตรการตามที่กำหนด ซึ่งต้องมีหน้าที่ให้บริการหรือติดต่อกับลูกค้าหรือผู้บริโภคและพนักงานของตน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกเวลาที่เปิดให้บริการ กรณีร้านอาหาร ต้องมีมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัยอย่างเคร่งครัด และห้ามจำหน่ายหรือให้บริการเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว จะใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมาย ต้องระวางปรับไม่เกิน 20,000 บาท

คลิกอ่านคำสั่งเติม ? คำสั่งจังหวัดเพชรบุรีที่952

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน