X
รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม

รองนายกรัฐมนตรี มอบ Smart card อสม. ตอบแทนดูแลทุกข์สุขประชาชน

มหาสารคาม – พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม พชอ.มหาสารคาม พร้อมมอบ Smart card อสม.สร้างขวัญกำลังใจให้ อสม.ซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสาในการช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดมหาสารคาม ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดไอโอดีน มุ่งสู่เด็กตักศิลา 4.0 (Smart Kids Takasila 4.0) ณ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พร้อมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับอำเภอ ซึ่งรัฐบาลมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยประชาชนเป็นศูนย์กลาง ร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้บุคคล สังคมและชุมชน มีสุขภาวะที่ดี โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อน และพชอ.ทั้ง 13 อำเภอ ร่วมกันแก้ไขปัญหาตามวาระจังหวัด ที่กำหนดให้ จ.มหาสารคาม เป็นจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักศิลา 4.0 (Smart Kids Takasila 4.0) เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีนของทุกกลุ่มวัย

รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม

ต่อมา พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ได้มอบ Smart Card อสม. เป็นทั้งบัตรประจำตัว อสม. บัตร atm และบัตรเดบิต เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความซ้ำซ้อน ในการจ่ายเงินช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นช่องทางรับสวัสดิการต่าง ๆ จากภาครัฐผ่านบริการทางการเงินที่ทันสมัยตามแผนยุทธศาสตร์ National E payment ซึ่งเพิ่มค่าป่วยการรายเดือนจาก 600 บาท เป็นคนละ 1,000 บาท/เดือน เป็นการสร้างขวัญกำลังให้ อสม.ซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสาในการช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ สมาชิก อสม. สามารถกดเงินสดผ่านตู้ ATM ทุกธนาคารโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ อสม.ซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสาในการช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่

นอกจากนั้น คณะรองนายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต.ติดดาว ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเมืองเตา ซึ่งดำเนินงานโดยมีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม.4.0 ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ อสม.มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Skill) เพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความมีจิตอาสา สร้างการเปลี่ยนแปลงด้าน สุขภาพ เป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ส่งผลต่อการทำงานด้านสาธารณสุขเชิงรุกในอนาคตต่อไป

รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุรเชฐ สัจจลักษณ์

สุรเชฐ สัจจลักษณ์

ผู้สื่อข่าวออนไลน์ www.77kaoded.com ประจำจังหวัดมหาสารคาม / สื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม / ผู้ผลิตสื่ออิสระ / Email : [email protected] / LINE : chet7330